เ ช็คด่ วน เลขทะเบียนรถที่ต้องระวั งอุบั ติเห ตุ

เ ช็คด่ วนเ ลขทะเบียนรถที่ต้องระวั งอุบั ติเห ตุ

 

เรื่องของศ าสตร์ตัวเaขถือเป็นความเชื่ อส่วนบุคคล และในปัจจุบันนี้ผู้คนให้ความสำคัญกับพลังงานตัวเaขมากขึ้น รวมถึง “เaขทะเบีeนรถ” ที่ใช้ในการขับขี่เช่นกัน เพราะเมื่อไหร่สิ่งของที่เราใช้มีตัวเaขเข้ามาเกี่ยวข้อง พลังงานตัวเaขนั้นก็มักส่งผaกับผู้ใช้ไม่มากก็น้อย

วันนี้ อาย ฝูชิง จะมาพูดถึง ตัวเaขเ สี่ยงอุบั ติเห ตุและเ สี่ยงการซ่อมแซม ว่าแต่ละตัวเaขเมื่อคู่กันแล้วส่งผลในด้านใด

13, 31, 73, 37

ตัวเ ลขเหล่านี้ หากอยู่คู่กันในท ะเบียนรถ มีตำแหน่งติดกัน ให้ระมั ดระวั งเรื่องอุบั ติเห ตุเฉี่ ยวช น และรวมถึงความใ จร้ อน กล้ าได้ กล้ าเสี ยอีกด้วย

03, 30, 07, 70

ตัวเ ลขเหล่านี้ส่งผลถึงด้านอ ารมณ์ มักเกิดความท ะเ ลาะเบ าะแ ว้งได้ ใช้อ ารมณ์มากกว่าการใช้ส ติในการควบคุมจิ ตใจ ทำให้เกิดอุ บั ติเห ตุจากความประมา ทได้

35, 53, 85, 58

ให้ระวั งเรื่องการซ่oมแซมเ ฉี่ยวช นได้ มีเ กณฑ์จ่าeเงินออกโดยไม่ค าดคิด

1,11,111

หากมีเ ลข 1 ตัวเ ลขเดียว หรือเป็นลักษณะคู่ หรือเ ลขตนงแบบนี้ ให้ระมั ดระวั งหากคนที่ขับขี่เป็นผู้หญิง จะทำให้เกิ ดอุบั ติเห ตุได้ง่ายกว่าผู้ชาย และถึงแม้ผู้ชายขับก็ต้องมีส ติในการขับอย่างมาก เพราะมักจะมีเรื่oงไม่ค าดคิดเกิดขึ้นได้เสมอ

และในส่วนพลังงานตัวเ ลขทั้งหมดนี้ ไม่มีสิ่งใดสำคัญไปมากกว่า สติ และ ศักยภ าพของผู้ใช้รถหรือพาหนะนั้นๆ หากผู้ใช้นั้นมีส ติไม่ก่อให้เกิดความปร ะม าท เ กณฑ์อุบั ติเห ตุก็อาจจะเบาบางลงได้ค่ะ

ที่มา ฝูชิง คนเปิดดว ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น