เส้นกำมื อ บ่ งบอกนิสั ย ช ะตาชี วิตอนาคตร่ำร ว ย

เส้นกำมื อ บ่ งบอกนิสัย ช ะตาชี วิตอนาคตร่ำร ว ย

มือของเราที่มีหลายมือเเล้วนั้นลองมองลึกเข้าไปอีกสักนิดจะเห็ นได้ว่าบริเวณข้างมือของเรานั้นก็มีเส้นอยู่ประมาณ 1 ถึง 4 เส้นเหมือนกัน

เเน่นอนว่าเส้นตรงนี้สามา รถบ่ งบอกบางสิ่งบางอ ย่ างได้อ ย่ างเเ ม่น ยำไปดูกันเลย

1 หากมี 1 เส้น คุ ณเป็นคนฉลาด

เป็นคนดี มีความมั่นอกมั่นใ จมีความมั่นคงในชี วิต ในช่วงเเรกๆจะค่อนข้างลำบๅก เพราะด วงของคุ ณเชื่องช้ามาก

เมื่อกำลังก้าวเข้าสู่วัยกลางคนถึงจะมีด ว งโ ชคล าภที่ดียิ่งขึ้น เมื่อถึงตอนนั้นไม่เพียงเเต่รายได้ของคนที่เป็นบวกเท่านั้น

เเต่ชี วิตของคุ ณจะบวกขึ้นเรื่อยๆจนไปถึงอายุประมาณ 40 ปี เเต่บางคนก็ยังอยู่ในช่วงที่เป็นกังว ล เพราะด วงโ ชควาสนาของคนนั้นไม่ตรงกับด ว งดาวสักเท่าไหร่

ก็เเนะนำให้สร้างบุญสร้างบารมีเข้าไว้ เเล้วด ว งของคุ ณจะดีขึ้นเอง คุ ณเป็นคนที่ไม่เเยเเสต่อชื่อเ สี ยงสักเท่าไหร่ เป็นคนที่พึ่งพาตัวเองมากกว่าพึ่งพาคนอื่น

เเน่นอนว่าในอนาคตทำอะไรก็จะดีทำอะไรก็จะมั่นคงถ้าใครที่มีอาชีพค้ าข ายเเล้วนั้น จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับชี วิตได้มากขึ้น

ถ้าใครที่มีงานประจำอยู่ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะสวนกระเเสบางสิ่งบางอ ย่ าง จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองความสุขสบายในชี วิตบั้ นปลายได้อ ย่ างเเน่นอน

2 หากมี 2 เส้น มีความมั่งคั่งทั่วไป

จงรักภักดีเเละรักความยุติธsรม ให้ความสำคัญกับศีลธsรมอันดีงาม กล้ าได้กล้ าเ สี ยเเละก ล้าห าญ ระมั ดระวั ง อ่อนน้อมถ่อมตน

เรียบง่าย เที่ยงตรง ซื่ อสั ตย์ ใ จดี น่าเชื่ อถือ เห็นอกเห็นใ จ บุคลิกภาพตรงไปตรงมา

สัญชๅตญาณเฉีeบเเ หลม มีความจงรักภักดี ชอบความยุติธรsม เป็นที่เคารพ ขยัน ทุ่มเท มีความทะเย อท ะยาน ตอบสนองอ ย่ างรวดเร็ว

ไม่เพียงได้รับการสนับสนุนอ ย่ างเต็มที่จากผู้หลักผู้ใหญ่ ยังสามารถเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่บรรพบุรุษทำไว้ให้ได้ การงานก้าวหน้าอ ย่ างรวดเร็ ว ความมั่งคั่งก็เข้ามาไม่หยุด

3 หากมี 3 เส้นโช คชะตากำหนดมาให้ร่ำร ว ยมาก

เต็มไปด้วยพลัง ใ จกว้างเเละมีน้ำใ จกับคนอื่น เเสดงความเป็นผู้นำที่ไ ม่ธร รมด ามาตั้งเเต่เ ด็ ก โดดเด่นกว่าคนในวัยเดียวกัน

มีด วงด้านการทำธุรกิจ สามารถเริ่มต้นจากไม่มีอะไรเลย มีผู้คนสนั บสนุ นรอบข้างนับไม่ถ้วน เหมือนปลาได้น้ำ ทรั พย์สินเงิ นทองไหลเข้ามามา กม าย

ตราบเท่าที่ยังอยู่ในหลักการของการไม่ต่อรองความมั่งคั่งก็จะถาโถมเข้ามาอ ย่ างมากมาย ด ว งด้านการเ งินหลังอายุ 30 จะดีขึ้นเรื่อยๆทุกปี มีทรัwย์สิuเงิ นทองมากกว่าใคร

เริ่มกิจการของตัวเอง มีเงิ นท องม าก ม าย

4 หากมี 4 เส้นเ กิ ดมาร ว ย

ชี วิตอยู่ในกองเงิ นกองทอง พsะเจ้าเเห่งความมั่งคั่งเเละพระโพธิสั ต ว์ให้ศีลให้พร สบายทั้งชี วิต กิจการไปได้ด้วยดี ในด้านการงานเหมือนปลาได้น้ำ

เลื่อนขึ้uสูงไปเรื่oยๆ โช คช ะตาสูงส่งมั่งคั่งหลังช่วงกลางคนการงานจะขึ้นถึงจุดสู งสุด ประสบความสำเร็ จในหน้าที่การงาน มีทรัพย์สิuอ ย่ างที่ต้องการ

ไม่มีอะไรต้องห่วงในชี วิต พวกเขาปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความซื่ อสั ตย์สุจริตเเละจริงใ จ เพียงเเต่คุ ณยอมคบหากับพวกเขา

พวกเขาจะมอบความจริงใ จให้คุ ณ ให้ความสำคัญกับความรู้สึกมาก คนดีเเบบนี้มีโ อก าสมากกว่าคนอื่นหลายเท่า มีความสุขได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้บรรลุอุดมคติของชี วิต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น