โตโน่ ภาคิน พระเอก กตั ญญู ป ลดห นี้ ให้ แม่กว่า 18 ล้า น ภ ายใน 5 ปี

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ขอชื่นชมพระเอกโตโน่ ภาคิน ช่ว ยป ลด ห นี้ ให้ แม่สำเร็ จ รวมทั้ง สิ้ น กว่า 18 ล้า นบาท ในร ะย ะเว ลา 5 ปี

ต้อง บ อกว่ าน่ าประทับใจจริง ๆกั บความกตั ญญูของห นุ่มโตโน่ ภาคิ น ที่แม้ว่าที่บ้าน ของโต โน่จะติ ด ห นี้ มากถึง 18 ล้ าน
แต่ โตโน่ก็ฟั นฝ่ าเก็บ หอมร อ มริบ จนส ามารถร วบรวมเ งินและมาใช้ห นี้แทนแม่ได้สำ เร็จใ นระยะเว ลา 5 ปี
ดังที่โตโน่เคย สัญญ ากับคุณแม่เมื่ อครั้งที่พ่ อจๅกไป

ถื อเป็นการท ดแทน บุญคุณ ท่าน ก่อนหน้ านี้เวลาที่ท่า นจะ ทำ บุญ หรือซื้ อ ของทำกิจก ร ร มใด ๆเราก็ โอนเ งินไปให้ ท่า นอะไรที่ทำให้ท่านมีควา มสุขก็ อยากทำ ตอนที่ปล ดห นี้ ไ ด้ตนก็เข้าไปในบ้าน และจับสิ่งของเ ครื่องใช้ทุกอย่ๅงเลย เพร าะนี่คือบ้าน ที่ไม่ใช่แค่คุ ณแม่และครอบค รัวจะได้อยู่

โดยเจ้าตัวเล่าว่าตอนโตก็ลองไปทำงานเมือ งนอก ไปเสิร์ฟอาห ารที่เยอรมนี ได้ 20 ยูโ รต่อ วัน หรือ 1,00 0 ไ ทย

แล้วโช ค ดีได้ขั ดห้องน้ำเพิ่มอีก ได้ เพิ่ม อีก 20 ยูโร เ พราะไม่มี ใครทำ เราทำวันแรกที่ทำ พูดไม่ออก ไม่ว่ากลิ่นหรือภ าพที่เจอว่ าต้องทำขน าดนี้เลยเหรอตอนนั้นอยู่ 3 เ ดือนเหมือน 3 ปี แล้วเรา ไปในปีที่อาก าศหนาวที่สุดใน 50 ปีแต่ไม่เค ยมีค วามคิดว่า ไม่น่ามา ไม่ก ลัว ไม่มีค วามรู้สึกว่าลำบ าก
ผ มรู้สึกสงส ารคนอื่นที่เค้าลำบ ากกว่าผม ผมมองว่ามัน คือชีวิ ตผม ผมไม่เคยแบมือขอใครไม่ เคยค ดโกงใคร ยืนด้ว ยตัวเอง
มีความสุขในสิ่ งที่ตัวเองได้ทำตรงนี้ ถ้าผมทำสิ่งไ ม่ดี ผมก็เจอสิ่งที่ไ ม่ดี แต่ทุ กอย่ๅงมันมาจากการกร ะทำของผม

ผมก็พร้อมจะรับมั น” ซึ่งจากการ ทำงาน ทุกอย่ๅง จนได้มีโอก าสเข้ามาทำงานในวงการบันเทิง ตอนนี้ โตโน่ ปล ด ห นี้ และซื้ อบ้านให้แม่ แต่ชอบมีคนตั้งคำถามว่าดูเป็นคนดีชอบทำบุญ พูดจาดี สุขุ มคุณเป็นเฟคหรือเปล่า
ซึ่ง โตโน่ เผยว่า “ถ้าเฟคแล้วมั นดี เป็นสิ่งที่เป็นประ โยชน์เฟคไปเหอะ เราทำ ไม่ได้สำคั ญว่าค นมองว่า เรา เฟ คหรือไม่เฟค มันสำคัญว่าเราทำอะไร ถ้าคนมองว่าเราเฟคแล้วเ ราหยุดทำ ประโยชน์ ก็คงไม่เกิด
ดังนั้นเรื่องการที่เราทำไปแล้วคนจะมองยังไงมันเป็นสิ ทธิ์ของเค้า แล้ วแต่จะมอง จะมองยังไงก็ได้ และตอนนี้เองเรื่องความรักของเจ้าตัวก็ ไปได้สวย เพราะ ล่ าสุดเมื่อสิ้ นปีก็ได้พาคร อบครัวพร้อ มหน้า กับคร อบครัว
แฟนสาวอย่ๅง ณิชา ณัฐณิชา ร่วมทำ บุญและเที่ยวด้วยกัน เป็นอีกคู่ที่น่ารักมากรอลุ้ นข่า วดีเลย

ขอขอบคุณที่มา : hamrodainik.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น