6 ข้อ การจัดบ้านผิดหลัก เงินรั่ วไหล เก็บไม่ค่อยอยู่

6 ข้อ การจัดบ้านผิดหลัก เงินรั่ วไหล เก็บไม่ค่อยอยู่
เรื่องของความเชื่อในการจัดบ้านหรือวางตำแหน่งต่างๆ ตามฮวงจุ้ ยเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะหลายๆความเชื่อมักเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้จริง ตั้งแต่เรื่องของความสัมพันธ์ของคนในบ้าน เรื่องเงินทอง และปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นเพราะการวางตำแหน่งต่างๆ ของบ้านได้ไม่ถูกต้องซึ่งมีผลโดยตรงกับบรรย ากาศของบ้านนั่นเอง วันนี้เรามี 6 วิธี การจัดบ้านผิดหลัก ที่ควรแก้ไข เพราะอาจทำให้เงินทองไม่เข้าบ้านได้


1 หิ้งบูชาพระเหนือประตู
ไม่ควรวางหิ้งบูชาใดๆไว้ด้านบนของประตู การวางหิ้งพระนั้นควรเป็นมุมที่เงียบสงบและไม่ค่อยมีคนเดินผ่ าน หากตั้งหิ้งไว้เหนือประตู ซึ่งเป็นจุดที่มีคนเดินเข้าออกตลอดเวลา จะทำให้เกิดผลเสี ยกับพลังง านพิเศษ ทำให้บ้านของเราไม่ได้รับพลังงานดีๆอ ย่ างที่ควรจะได้รับ

2 วางหัวเตียงติดห้องน้ำ
เป็นหลักการจัดบ้านที่แ ย่และไม่ควรทำอ ย่ า งยิ่ง โดยเฉพาะด้านที่เป็นจุดวางชั กโครกที่ตรงกับหั วเตียงจะส่งผลให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีอารมณ์แปรปรวนไม่มั่ น ค เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ า ยและอาจส่งผลให้มี โ ร ค ป ระ จำตั วร บกวนอ ย่ างเช่นโ ร ค ภู มิ แ พ้ รวมทั้งจะทำให้โชคล าภไม่สามารถเข้ามาในบ้านได้


3 เสาไ ฟฟ้ าหน้าบ้าน
การที่มีเสาไ ฟตั้งอยู่หน้าบ้านพอดีเป็นลักษณะที่ไม่ดี เพราะจะส่งผลให้คนในบ้านมีอารมณ์และสภาพจิตใจที่ไม่ปกติ โ มโ หและหงุ ดหงิ ดง่าย ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการหาต้นไม้มาปลูกเพื่อบังเสาไ ฟเอาไว้

4 ประตูหน้าบ้านชนกับประตูห้องน้ำ
หากประตูหน้าบนตรงกับป ร ะ ตู ห้องน้ำ ตามความเชื่อโบราณว่า ไว้ว่ า จะทำให้เงินทองรั่ วไหล ไม่สามารถเก็บเงินได้อยู่ มีรายจ่ายเข้ามา อ ย่ า งไม่จ บสิ้ น หาได้เท่าไหร่ก็จะต้องเสี ยไปเท่านั้น

5 มีกระจกร้าวในบ้าน
กระจกที่มีรอยแ ต ก รอยร้าว เป็นสิ่งของที่มีพลังงานไม่ดีอยู่ในตัวเอง รวมทั้งข้าวของที่แต กหั กชำรุ ด เราไม่ควรเก็บไว้ในบ้าน ควรนำออกจากบ้าน เพราะจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคนในบ้านทำให้แต กแยก ไม่ปร อ ง ด อ ง ไม่สามัคคีกัน หรืออาจทำให้ต้องท ะเลา ะและมีป า กเ สี ย งกันตลอดเวลาโชคล าภก็จะไม่เข้าบ้าน

6 เตียงนอนใต้คานบ้าน
ตำแหน่งในการวางเตียง หากวางไว้ตรงกับคานบ้านพอดี คนโบราณเชื่อกันว่า เป็นสิ่งไม่ดี เพราะจะทำให้พลังคานกดทับจากด้านบนทำให้สุ ข ภ า พไม่ดี ไม่แข็ งแร งป่ว ยง่ าย นอกจากนี้ยังจะทำให้คู่รักมีป ากเสียงกันตลอดเวลา การวางเตียงจึงไม่ควรวางใต้คานบ้านอ ย่ า งเด็ ดข าด

ลองสังเกตบ้านของเราดูว่า มีข้อไหนที่ยังจัด ผิ ด ห ลั ก อยู่บ้าง แล้วลองแก้ไขดูทีละข้อ เพื่อช่วยให้เราสามารถจัดบ้านได้อ ย่ า ง ถูกหลักและเพื่อพลังงานดีๆจะสามารถไหลเวียนเข้ามาในบ้านได้อ ย่ า งดี ตลอดจนเป็นพลังช่วยหนุนเรื่องราวต่างๆของคนในบ้านให้เจอแต่เรื่องดีๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น