แนะใส่บาตรตอนเช้าแบบนี้แก้ ก ร ร มตัวเองได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นโดยหลวงพ่อจรัญ

แนะใส่บาตรตอนเช้าแบบนี้แก้ ก ร ร มตัวเองได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นโดยหลวงพ่อจรัญ
การตักบาตรประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่ วงลั บไปแล้ว
ด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่ วงลั บด้วย การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบดังนี้
คือผู้ให้ต้องเตรียมใจให้พร้อมก่อนถวายขณะถวายหลังถวายผู้รับคือพระภิกษุสามเณร
มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามตามพระธรรมวินัยและสิ่งของที่ถวายจะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริตไม่เ บียดเ บียนผู้อื่นให้เดื อดร้ อน
การตักบาตรคือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่ส   มัยพุทธกาลพระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาต
เพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเช้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆเช่น
ข้าวอาหารแห้งมาถวายพระ ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศล
ให้กับญาติผู้ล่ วงลั บไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่ วงลั บด้วย

ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญท่านแนะนำว่า ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป3 ด อ กกลางแจ้งขอขมาก ร ร ม
โดยตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาก ร ร มต่อเจ้าก ร ร มนายเ ว รศัตรูหมู่ม ารหมู่พ าลทุกภพทุกชาติขอให้อโหสิก ร ร มให้ข าดจากกัน
หลังใส่บาตรเสร็จทุ กครั้งให้ตั้งนะโม3จบแล้วกล่าวว่า กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า5พระองค์
ขอให้ทุกพระองค์นำส่งบุญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญา โภคะขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง
ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้นเกิดสภาวะธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภ พทุกช าติโดยเร็วเทอญ
และขออุทิศให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทุกภพทุ กช าติวิ ญญ าณศัตรูหมู่ม ารหมู่พ าลเช่นมนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัวทุ กภพทุ กชาติ
เอ่ยชื่อได้ยิ่งดีขอให้อโหสิก ร ร มขอให้ข าดจากกันณเดี๋ยวนี้เทอญขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า
ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบหรือถมทรายดินก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า “ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำร วยเหมือนเมล็ดข้าวสารเม็ดทรายดินเจ้าก ร ร มนายเ ว รตามเมล็ดข้าวสารตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร ร มหลุ ดข าดจากกันณบัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองพบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงต กมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี เเก่กล้ า จริง ๆ จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธ รรม ฝึกวิปัสสนาด้วย

จะเกิดผลเร็ว โทส ะจะน้อยลง ควรแผ่เมตต าให้มาก ๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง การแผ่เมตต าที่ได้ผลนั้น ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร ม นายเ ว รจะห า ย 100 เท่า 100 วิ ญ ญ า ณ หรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตต าออ ก จาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6

หรือบริเวณต าที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญ ใช้กับผู้ตๅยนำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร ม ให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น วิบากก ร ร ม ของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่ ว ยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบ ากมาก หากินไม่คล่อง

บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร ม นี้ ต ามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่ าเพิ่งสิ้ นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร ม นั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิ ธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง นอ ก จากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม

การให้ธ รรมทาน การร่วมบริจ าค หนังสือธ รรมะ ชี้แนะแนวทาง แ ก้ไขปัญห าชีวิต ให้กับผู้สิ้ นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯ การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำ หรือของส่วนรวม การดูแลคนเเก่ เ ด็ ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้ น ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ

ข้าพเจ้า บอ ก ชื่อตัว นามสกุลเกิดวันที่วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึง องค์เทพองค์พรหม ที่ปกปักรั ก ษ าก ายสังขารวิ ญ ญ า ณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีลสวดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ ความสมบูรณ์ ทุ กภพทุกช าติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รทุ กภพทุ กช าติ


รวมถึงวิ ญ ญ า ณที่ต ามมา ทุ กผู้ทุ กคน ศั ต รูหมู่ม า ร หรือหมู่พ าล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตรธิดา ทุ กภพทุ กชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้ รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกัน ให้ข าดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้น ๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิด ปัญญาทางธ รรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วยบุญที่ทำนี้เ ทอญ ส าธุ
ก่อนตักบาตร ควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยืนก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะอำนวย ยกสี่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วอธิษฐานต ามที่ต้องการที่ชอบธ รรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออ ก เสียงเบาๆ ก็ได้ จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพ ถ้ามีดอ ก ไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้ว ถ้าเป็นสตรีให้วางด อ ก ไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร เมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว
ปริมาณของ “ความสุข” ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของ “สิ่งดี ๆ” ที่เราได้รับ แต่อยู่ที่ “มุมมอง” ของเราที่มีต่อ “สิ่งเหล่านั้น” ต่างหาก
ที่มา k r u s to ry

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น