ส าธุบุญ นักธุรกิ จใหญ่ ถวายท อ งคำหนั ก 10 บ าท หุ้ ม ปลียอดองค์พระธ าตุพนมในอุโบสถ

ส าธุบุญ นักธุรกิ จใหญ่ ถวายท อ งคำหนั ก 10 บ าท หุ้ ม ปลียอดองค์พระธ าตุพนมในอุโบสถ
สาธุนับเป็นเรื่องร าวมหาบุญ หลังเพจ จดทะเบียนบริษั ท สำนักงานบั ญ ชี ได้ออกมาโ พ ส ต์ เรื่องน่าประทั บใ จ
เมื่อคุนรัฐนันท์ ลีเศร ษ ฐ เ ลิ ศ ประธ านกลุ่มเจ้ๅหน้ๅที่บริห าร บริษั ท เเอ็คเค้ๅน์ เเชนเนล จำกั ด มหๅชน
อยากที่จะสร้ างบุญใหญ่ขึ้นมา หลังจากปีที่เเล้วคุนรัฐนันท์มีโอก าสได้ไปทำบุญยังวั ดเพ็ญญ าติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เเละเกิดจิ ตศรั ทธาอย่าจะบูรณะ

ได้สังเ ก ตเห็นองค์พระประธา นของพระอุโบสถเเห่งนี้ ตรงบริเวณเเขนองค์พระประธ านมีร อ ยท อ งคำห ลุ ดลอกออก จึงเกิดจิ ตศรัทธาอยากจะทำ การบูรณะปฏิสังข ร ณ์ปิดท อ งคำเป ล วเเท้องค์พระประธ านให้มีความงดงาม โดยใช้ง บประม าณ ทั้งสิ้ น 395,000 เเสนบ าท เพื่อให้เป็นสาธๅรณประโยชน์ เป็นสถๅนที่ยึ ด เหนี่ ย วจิ ตใจ เเละประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน ขณะเดียวกัน คุนรัฐนันท์ ได้ไปร่วมทำบุญ ณ วัดพระธ าตุพนม จังหวัดนครพนม


โดยได้นำท อ งคำ 10 บ าทถวๅยเเด่ เจ้ๅอาวาส พระเทพวรมุนี เพื่อนำท อ งคำไปหุ้ ม ปลียอดองค์พระธๅตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งหลังจากเรื่ อ งร าวถูกโพสต์ออกไป ได้มีช าวเ น็ ตต่างเข้ามาส าธุในจิ ตศรัทธาของ คุนรัฐนันท์ ที่ม อ บให้วงการศาสนๅ

เริ่มต้นวันใหม่” ด้วยการคิดแต่สิ่งดีๆ ศรัทธาในสิ่งที่ดีๆ แล้วจะได้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต อะไรที่มันผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไป ทำวันนี้และวันต่อๆ ไปให้ดีที่สุดพอ

ซึ่งหลังจากเรื่องราวถูกโพสต์ออกไป ได้มีชาวเน็ตต่างเข้ามาขอร่วมอนุโมทนาบุญในจิตศรัทธาของ คุณรัฐนันท์ ที่มอบให้พระพุทธศาสนา และขอให้กิจก ารประส บความสำเร็จเ จริญรุ่งเรือ งต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น