อยากใ ห้ชีวิตมีแต่คำว่าโ ชคดี รีบหามาปลูกเ ลย

อยากใ ห้ชีวิตมีแต่คำว่าโ ชคดี รีบหามาปลูกเ ลย
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจัดสวนแต่ยังไม่รู้จะเลือกปลูกต้นไม้อะไรดีลองเริ่มต้นจากการมองหาต้นไม้มงคลก่อนก็ได้ โดยในวันนี้แอ ดมินมีข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลประจำวันเกิดมาฝาก ลองมาดูกันว่าคุณควรปลูกไม้มงคลชนิดไหนไว้ประดับบ้านบ้าง

ไม้มงคล คนเ กิดวันอาทิตย์

ตามคำทำนายกล่าวไว้ว่า คนที่เ กิดวันอาทิตย์ จะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ท ะเยอท ะยานสูง อาจไม่สุขสบายในช่วงชีวิตวัยเด็ก แต่จะมีฐานะมั่ งคั่ งในยามเติบโต เป็นคนใจกว้าง ชอบช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่า จึงควรร ะวังในการใช้จ่าย
นอกจากนี้ยังเป็นคนจริงใจ รักเพื่อนฝูง แต่ทำคุณกับใครไม่ค่อยขึ้น ไม่ค่อยได้รับความจริงใจตอบ เป็นคนเจ้ าชู้แต่รักใครรักจริง ชอบท่องเที่ยว ควรระวังเรื่องความใ จร้ อน เชื่อคนง่าย และความหน้าใหญ่ใ จโ ต เพราะอาจสร้างศั ตรูโดยไม่รู้ตัว
ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ กไม้สีเหลือง หรือสีส้ม เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโฉล กและจะช่วยเสริมสิริมงคล เช่น
โป๊ยเซียน : เลือกปลูกสีส้มหรือสีเหลือง จะนำโชคล าภเข้ามาหา
กุหลาบ : หากปลูกไว้จะเกิดความสง่างาม ภาคภูมิ
ราชพฤกษ์ : พวงระย้าจะทำให้บ้านดูสดใส และเสริมให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี
จำปา : ปลูกไว้จะช่วยนำโ ชค เหมาะกับคนวันอาทิตย์อย่างยิ่ง
โกสน : จะช่วยคุ้มครองให้บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

ไม้มงคล คนเกิดวันจันทร์

คนที่เกิดวันจันทร์ จะเป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป มีเ สน่ห์ พูดจาไพเราะอ่อนหวาน กิริยานุ่มนวล แต่เมื่อโ มโ หจะปากร้ าย ส่วนใหญ่มักกำพร้ าพ่อหรือแม่ตั้งแต่วัยเด็ก พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ค่อยได้ เป็นคนเจ้าน้ำตา ช่างเอาใจผู้อื่นและชอบถูกเอาใจด้วยเช่นกัน
เป็นคนเจ้ าสำราญ มนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ยังชอบความหรูหรา มีสติปัญญาดี ใฝ่รู้ และมักไม่ต กอับเพราะมีผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์เสมอ แต่ต้องระวังเรื่องการคบคน อาจนำความเดื อดร้ อนมาให้ ไม่ควรวิต กกังว ลมากไป และอย่าใช้จ่ายตามใจตัวเอง
ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ กไม้สีขาว หรือดอกไม้สีเหลือง เพราะจะถูกโฉลกมาก เช่น
วาสนา : หากปลูกวาสนาราชินี จะให้บุญสูง วาสนาอธิษฐานจะทำให้สมหวั งดั่งใจ หรือจะเป็นวาสนาชนิดอื่นก็ได้ผลดีทั้งสิ้ น
มะลิ : เสริมสิริมงคลให้คนในบ้านมีความบ ริสุทธิ์ผุดผ่ อง มีความรักต่อบุคคลทั่วไป
โป๊ยเซียน : ปลูกโป๊ยเซียนสีเหลือง หรือสีขาว จะช่วยให้มีโชคล าภเข้ามาเรื่อย ๆ
จำปี : เสริมให้ชีวิตรุ่งเรือ ง และหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า
กวนอิม : ส่งผลดีกับผู้ปลูก ให้โ ชคด้านการเงิน มีฐานะร่ำร วย
มะม่วง : ช่วยเสริมให้ผู้ปลูกและผู้อาศัยมีเงิ นทองเหลือใช้
พลูด่าง : ปลูกแล้วจะช่วยให้ชีวิตเจริญง อ กงาม
แก้ว : ส่งผลให้คนในบ้านมีจิตใจแจ่มใส สู งค่า บ ริสุทธิ์ดุจแก้ว
มะยม : ปกป้องความชั่ วร้ าย และเรื่องไม่ดีไม่ให้มาย่างก ราย และเสริมให้มีผู้นิยมชมชอบ

ไม้มงคล คนเกิดวันอังคาร

คนที่เกิดวันอังคาร ส่วนใหญ่จะเติบโตและถูกเลี้ยงดูโดยคนอื่น และมักไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ในช่วงวัยเด็ก ชีวิตขึ้นๆ ลงๆ เนื่องจากใช้เงินมือเติบ ควรอยู่ถิ่นไกลบ้านจะทำให้ก้าวหน้า อุปนิสั ยของคนเกิดวันอังคาร เป็นคนจิ ตใ จกล้ าห าญ บุคลิกเหมือนพูดจาไ ม่ไ พเราะ พูดจาไม่เ กร งใ จใคร ทั้งที่เป็นคนจริงใจ จึงทำให้ไม่มีเพื่อนแท้

ชอบงานอิสระที่ไม่ต้องใช้ความประณีต ควรร ะวังเรื่องใ จร้ อน เพราะจะทำให้ไม่ประส บความสำเร็จแม้จะตั้งใจทำงาน และควรยั บยั้ งเรื่องการใช้จ่าย วางแผนหรือเรียงลำดับให้เป็น

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ กไม้สีแดง หรือสีชมพู เพราะจัดว่าเป็นด อ กไม้ที่ถูกโ ฉลกและจะเสริมสิริมงคล เช่น

เข็ ม : ทำให้ส มองปลอดโปร่ง มีความคิดความอ่านที่ดี

ชบา : หากปลูกไว้จะช่วยให้เจริญก้าวหน้า ไร้ปัญห าและอุปส รรค

โป๊ยเซียน : ช่วยให้มีความโชคดีในชีวิตอยู่เสมอ

กุหลาบ : สุขก าย สบายใจ มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต และมีความสง่าภาคภูมิ

พญ ายอ : ปลูกไว้จะช่วยให้การดำเนินชีวิตร าบรื่น สมบูรณ์สุข

โกสน : เป็นการปลูกเพื่อเสริมคุณงามความดี สร้างบุญให้ชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันพุธ

คนที่เกิดวันพุธ ส่วนใหญ่มักมีโ ร คประจำตัว พึ่งพาญาติพี่น้องไม่ได้ ทั้งยังต้องเกื้ อหนุนญาติพี่น้องด้วย ชีวิตไม่ได้อยู่ปรนนิบัติพ่อแม่ มักคบเพื่อนที่อายุมากกว่า หรือฐาน ะสู งกว่า ถ้าบวชจะเด่นดังในวงการศาสนา อุปนิสั ยมีเ สน่ห์ จิตใจดี มีน้ำใจ พูดจาเปิดเผยตรงไปตรงมา รักและซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูง ใจกว้าง ไม่เคร่ งเครีย ดกับชีวิต

ชอบเรื่องบันเทิงใจ ดูเป็นคนเรื่อยๆ เฉื่อยๆ แต่ไม่ใช่คนเกีย จค ร้าน หูเบา ขิ้ใ จน้อย ชอบให้คนเอาใจ สะเ พร่า ควรร ะวังเรื่องใ จอ่อน เชื่อคนง่าย

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ กไม้ที่มีสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีที่ถูกโ ฉลก จะช่วยเสริมสิ่งดี ๆ ให้กับชีวิต เช่น

โป๊ยเซียน : ปลูกแล้วจะนำโชคล าภมาให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัว

วาสนา : เกิดความสุขสมหวังดั่ งใจปรารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กล้วย : ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขกายสบายใจ

ราชพฤกษ์ : เสริมด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี
กุหลาบ : หากปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

โกสน : ช่วยสร้างบุญ เพิ่มคุณงามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุข

พลูด่าง : ส่งเสริมให้มีความเจริญง อ กงามในชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืน จะเป็นคนดื้ อรั้ น ไม่ฟังใคร และไม่ยอมปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ชอบเชื่อคนไม่จริงใ จ แต่คนจริงใ จกลับไม่เชื่อ ฐานะลุ่มๆ ดอนๆ

มีหลักทรั พย์แต่ไม่มีเงินทองพอใช้จ่าย มีความรู้ความสามารถ มีความตั้งใ จสู ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จะตั้งตัวได้เมื่ออายุมากแล้ว

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้สีเหลือง หรือต้นที่มีดอกไม้สีเหลือง เช่นเดียวกับคนเกิดวันพุธกลางวัน เช่น

โป๊ยเซียน : ปลูกแล้วจะนำโชคลาภมาให้ผู้ปลูกและคนในครอบครัว

วาสนา : เกิดความสุขสมหวังดั่งใจปรารถนา คิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้น

กล้วย : ทำให้บ้านร่มเย็นเป็นสุข ผู้ปลูกสุขก ายสบายใจ

ราชพฤกษ์ : เสริมด้านชื่อเสียง เกียรติยศ ศักดิ์ศรี

กุหลาบ : หากปลูกกุหลาบสีเหลือง จะช่วยให้มีความสุขสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน

โกสน : ช่วยสร้างบุญ เพิ่มคุณงามความดี ให้ร่มเย็นเป็นสุข

พลูด่าง : ส่งเสริมให้มีความเจริญง อ กงามในชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันพฤหัสบดี

คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ทั้งชายและหญิงจะมีรูปร่ างสง่างาม มีสติปัญญ าฉลาดหลักแ ห ลม มีความละเอียดอ่อน ทำงานประณีต ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ พูดจาฉะฉาน

เชื่อในความคิดของตัวเองจนไม่ค่อยยอมรับฟังคนอื่น โ กร ธง่ายหายเร็ว ชอบเอาชนะ มีความมุ่งมั่นหากตั ดสิ นใจแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลง มีความท ะเยอท ะยาน ต้องการชื่อเสียง เกียรติยศ ฐานะ วางแผนรอบคอบและรออย่างใจเย็น นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้ดี แต่จะมีทุ กข์เรื่องเพื่อนฝูงและคู่ครองเพราะเป็นคนเจ้าชู้

ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้หรือด อ กไม้ที่มีสีขาว จะจัดเป็นสีที่ถูกโ ฉลกและเสริมด วงให้แก่คนเกิดวันพฤหัสบดี เช่น

มะลิ : เป็นสิริมงคลเสริมให้คนในบ้านมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป

จำปี : หากปลูกไว้จะช่วยเสริมเรื่องหน้าที่การงานให้เจริญก้าวหน้า

กุหลาบ : เลือกปลูกด อ กสีขาว จะช่วยเสริมในเรื่องความสง่า น่านับถือ

พุด : ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้านมีความแข็ งแ รง สมบูรณ์ เจริญมั่นคง

ไม้มงคล คนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์ จะมีบุคลิกดี มีเ สน่ห์ด้านการพูด ช่างยกยอเอาใ จ ป ากหวาน ปลอบประโ ล มเก่ง
มักอาภั พในวั ยเยาว์ มีญาติก็เหมือนไม่มี ส่วนใหญ่กำพร้ าบิดาตั้งแต่เด็ก นอกจากนี้ยังเป็นคนรักสวยรักงาม
แต่แต่งตัวไม่ค่อยขึ้น เป็นคนขิ้น้อยใจ พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ป ากร้ ายเวลาโ ก ร ธ มีความรู้ความสามารถ ไม่ท ะเยอท ะยาน
ชอบชีวิตสงบสุข มั่นคง ปลอดภั ย ไม่ชอบเสี่ ย งโ ชค มักถูกผู้คนรอบข้างเบีย ดเบีย นพึ่งพาอาศัย
แต่ก็เต็มใจช่วย ทำงานที่ใช้พรสว รรค์ได้ดีกว่าที่ร่ำเรียนมา หม กมุ่นโล กีย์ อาภั พคู่ครอง แต่ไม่ตกยาก
ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ด อ กไม้สีแดงหรือสีชมพู ซึ่งปลูกแล้วจะถูกโ ฉลก เช่น
กุหลาบ : ควรปลูกกุหลาบสีแดง เพื่อเพิ่มความสง่า ภาคภูมิ
เข็ ม : ทำให้ชีวิตก้าวหน้า และเดินไปในทางที่ดี
โกสน : ส่งผลให้ผู้ปลูกและคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข มีบุญ
โป๊ยเซียน : หากปลูกไว้จะทำให้มีโชคล าภ มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทอง
อัญชัน : เสริมให้มีการประส บความสำเร็จในชีวิต

ไม้มงคล คนเกิดวันเสาร์

คนที่เกิดในวันเสาร์ จะเป็นคนกล้ าแกร่ง ใจนั กเลง กล้ าได้กล้ าเสี ย พูดจานุ่มนวลไม่เป็น
พูดน้อย หรือพูดไม่มีห างเสียง เป็นคนสุขุมรอบคอบ แต่ใจโลเ ลไม่หนักแน่น
เป็นคนอยากรู้อยากลองอะไรใหม่ๆ ดื้ อเงียบ มีทิฐิ มีเ ล่ห์เหลี่ยม และในบางครั้งก็สนใจแต่เรื่องตัวเองมากไป จนดูเห็นแก่ตัว นอกจากนี้ยังชอบงานที่ไม่ต้องเ คร่งเ ครียด มีครอบครัวใหญ่ มักมีคู่มากแต่ไม่ใช่คู่แท้ ร ะวังเพื่อนจะนำความเดื อดร้ อนมาให้
ต้นไม้ที่ควรปลูก คือ ต้นไม้ที่เสริมโชคล าภวาสนาให้กับคนเกิดวันเสาร์ เช่น
วาสนา : ทำให้มีแรงบันดาลใจ เกิดความสุขความสมหวัง สมปรารถนา
กวนอิม : ส่งผลให้ผู้ปลูกมีฐานะดี มีความร่ำรวย มีเงินทอง
จำปี : เสริมให้ประส บความสำเร็จในชีวิตการงาน มีความเจริญก้าวหน้า
มะม่วง : นอกจากจะให้ผลไว้กินแล้ว ยังทำให้ผู้ปลูกร่ำร วยยิ่งขึ้นด้วย
ทั้งนี้การเลือกปลูกต้นไม้มงคลตามวั นเกิดนั้น อาจช่วยส่งผลให้เสริมด วงและสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต แต่ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของผู้อยู่อาศัยด้วย บางบ้านอาจจะปลูกไว้เพื่อความสวยงามโดยไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความเป็นมงคลก็มี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น