ไหว้เจ้าที่ถูกวิธีจะดียาว เรียกท รัพย์เข้าบ้าน ชีวิ ตดีขึ้นทั นตาเห็น

ไหว้เจ้าที่ถูกวิธีจะดียาว เรียกท รัพย์เข้าบ้าน ชีวิ ตดีขึ้นทั นตาเห็น

การไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลต ายายเชื่ อว่าทุกคนต้องมี ตั้งไว้บริเวณบ้านแน่นอน เพราะสามารถช่วยให้คนในบ้านนั้นอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข หากทำพิธีอ ย่ างถูกต้อง ก็สามารถช่วยให้เรื่องร้ า ยกลายเป็นดีได้

ซึ่งการจัดขอพรแ ก้เ คล็ดต่างๆเหมาะในช่วงตรุษ จี น วันปีใหม่สงกรานต์หรือวันสำคัญต่างๆที่ตนเองสะดวก หากทำแล้วมีผลต่อการดำรงชีวิตเป็นอ ย่ า งแน่นอน และวันนี้เราได้มีเคล็ดการไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ มาฝากทุกคนกันค่ะ ใครกำลังมีอุปส รรค์ประสบปัญห าชีวิตเ จ็ บป่ วยบ่อ ยหรือเกิดอุ บั ติเ ห ตุบ่อยลงทำต ามกันได้นะ

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมไว้

ส้ม 4 ผล (ห้ามใช้ส้มโอหรือส้มโอมือเด็ ดข าด) ,ข้าวปลาอาหารที่ปรุงแล้ว ,ขนมหวานมงคล ธูป,พวงมาลัยและขนมน้ำด อ กไม้ (สำคัญเป็นเครื่องแสดงการขอขมา)

วิธีการไหว้ศาล

ให้นำเครื่องไหว้ที่เตรียมมา ไปวางหน้าศาลพระภูมิหรือศาลตาศาลย ายเตรียมจุดธูปศาลพระภูมิ จุด 9ด อ ก หากเป็นศาลตาศาลยายจด 5ด อ ก จากนั้นสวดมนต์ตามบทส่วนต่อไปนี้

ตั้งนโม 3 จบ “ อิ ติ สุ ค โ ต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปฐวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง ”

จากนั้นอธิษฐานว่า….

วันนี้ลูกจะทำความสะอาดบ้าน สิ่งใดที่เคยพูดล่วงเกิดกระทำล่ วงเกิน พระภูมิเจ้าที่ต า ศาลย า ยก็ขอโ ท ษ สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้ไปกับสิ่งสกปรกในวันนี้ด้วยยเถิด แล้วก็ขอพรตามปรารถนาได้ เสร็จปักธูปรอจนกว่าธูปหมดด อ กก็เริ่มทำความสะอาดบ้านได้

ค าถาเสริมความร่ำร วย (ตั้งนะโม 3 จบแล้วกล่าวว่า….)

เจ้าที่เทวดานัง ปิยะสุตวา มหาลาโภ ประสิทธิลาภา ประสันนะจิตตาศรีทาสุตถีพระวันตุเมฯ ขอบารมี พระภูมิเจ้าที่ เจ้าทาง บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อ-นามสกุล) ขอจุดธูปเพื่อสักการะเทพ 16ชั้นฟ้า 15ชั้นดินจงเปิดทางทรัพย์ ให้ตลอดทั้งวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับข่าวดีค้าข ายร่ำรว ยตลอดทั้งวันด้วยเทอญ

เคล็ดลับทำความสะอาดบ้าน ให้มีแต่สิ่งดีๆ

1 ทำความสะอาดบ้านทุกจุดในบ้าน จากนั้น ก็นำเศษฝุ่นต่างๆ นำมากองไว้ในจุดเดียวกัน จากนั้นห่อด้วยผ้ าขาวให้มิดชิด นำห่อผ้ าขาวไปทิ้งในถังขยะที่วันทิ้งแล้วอย่ าหันกลับไปดูเด็ ด ข าด

2 หลังจากการทำความสะอาดบ้าน ให้ทำการตักบารหรือทำสังฆทาน อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่ผิบ้ านผิเรือน เพื่อให้พวกท่านปกป้องคุ้มครองบ้าน ให้อยุ่ ดี มี สุข

เป็นยังไงกันบ้าง หลังจากที่ได้อ่ านบทความข้างต้นไปแล้ว ก็ทราบถึงวิธีการไหว้ศาลพระภูมิศาลต าศาลย ายที่ถูกต้องกันแล้วนะ ซึ่งใครที่กำลังเ ผชิญกับปัญห าต่างๆอยู่ไม่ว่าจะด้านสุ ขภาพ หน้าที่การงานการเงิน ก็สามารถขอพรและทำตามวิธีให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งปวงนี้ช่วยได้รั บรองว่าชีวิ ตดีขึ้ นแน่นอน

ที่มาโลกวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น