วิธีปฐมพย าบาล เมื่อถูก ตะข าบกัด

วิธีปฐมพย าบาล เมื่อถูก ตะข าบกัด

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ตะขาบ (Centipedes) จัดอยู่ใน Class Chilopoda เป็นสัตว์ขาข้อที่พบได้ทั่วไปในแถบร้อนชื้น อาศัยอยู่บนบก ตะข าบมีขนาดความยาวลำตัวตั้งแต่ 3-8 เซนติเมตร ลำตัวแบนราบ มีปล้อง 15-100 ปล้อง แต่ละปล้องมีขา 1 คู่ ส่วนหัวแยกจากลำตัวชัดเจน มีหนวด 1 คู่ โดยมีเ ขี้ ย วพิ ษ 1 คู่ ซึ่งดัดแปลงมาจากปล้องแรกของลำตัวเชื่อมต่อกับต่ อ มพิ ษ

พิ ษของตะข าบประกอบด้วยสารสองกลุ่มใหญ่ คือ

สารที่เป็นเอนโ ซน์ หรือน้ำย่อย ซึ่งสารหลักในกลุ่มนี้คือ proteinases และ esterases

สารก่อปฏิกิริย าอักเ ส บต่อร่ างกาย ได้แก่ hydroxytryptamine หรือ cytolysin

อาก ารเมื่อถูกตะข าบกัด

แพทย์หญิงมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการสถาบันโ ร คผิวหนัง กรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาการเมื่อถูกต ะข าบกั ด จะพบรอยเ ขี้ ย ว 2 รอย ลักษณะเป็นจุดเลื อ ดออกตรงบริเวณที่ถูกกัด ส ารพิ ษจากตะข าบจะทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้

อักเ สบ ป วดบ ว มแ ดง ร้ อน และชาตรงบริเวณที่ถูกกัด อาการป วดมักจะมีความรุ นแ รงปานกลางถึงมาก

อาจจะมีอาก ารป วดแ ปลบ (paresthesia) ร่วมด้วย

อาจมีการติ ดเชื้ อแบ คทีเ รียแ ท ร กซ้อนตรงบริเวณที่ถูกกัด

อาจเป็นแ ผลไหม้อยู่ 2-3 วัน

ในบางรายอาจมีอาก ารแ พ้หรือกระวนกระว าย อาเ จียน หั วใ จเ ต้นไม่เป็นจังหวะ มึ นงง ป ว ดศีรษะ

วิธีปฐมพยาบาล/วิธีรักษา เมื่อถูกตะขาบกัด

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง ให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า การรักษ าพิ ษของตะข าบ ทำได้โดย

ทำความสะอาดแ ผลด้วยน้ำสะอาดหรือสบู่อ่อนๆ

ใช้ผ้าพันแ ผลพันไว้และประคบเย็น

หากมีอาการป วด ให้รับประทานย าแก้ป วด ถ้าป วดมากอาจใช้ย าช าเฉพาะที่ เช่น Xylocane ฉีดเข้าตรงบริเวณที่ถูกกัด

แพทย์อาจพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะเพื่อฆ่ าเ ชื้ อโ รคถ้ามีการติ ดเ ชื้ อแ ท ร กซ้ อ น และสอบถามเรื่องประวัติการฉี ดวั คซี นป้องกั นโ ร คบ าดท ะยั ก

ในรายที่มีอาก ารรุนแรง เช่น บว มมาก ปว ดมาก หรือมีประวัติของการแ พ้มากให้รับไว้รักษ าในโรงพย าบาลทันที

การพยากรณ์โ ร คโดยทั่วไป ผู้ป่วยจะสามารถห ายได้ตามปกติ โดยอาก ารปวดจะป วดมากในวันแรกๆ แต่จะหายภายใน 3-4 วันเป็นส่วนใหญ่

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น