เหงื่อที่ไหลออกมา อาจเกิดจากสาเ ห ตุ ที่เกี่ยวข้องกับสุ ข ภา พ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เ ร าอาจจะคิดกันว่าอากาศร้อนคือสาเ ห ตุสำคัญที่ทำให้เหงื่อออกซึ่ ง นั่ นก็ไม่ถูกเ สี ยทีเดียว เพราะการที่ของเหลวในร่างกายถูกกลั่นออกมาเป็นเหงื่อนั้นอ า จเกิดจากสาเ ห ตุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุ ข ภา พได้

เหงื่อ บอกโ ร คของร่างก า ยเราได้

1. เ ห งื่ อเค็ม-ร่ างกายขับโ ซเดียม
โดยปกติแล้วเหงื่อของคนเราที่ออกมาจากร่ างกายไม่ได้เป็นเพียงแค่น้ำใส ๆ ธรรมดา
แ ต่ จ ะมีรสชาติที่แ ต กต่างกันไป ที่เห็นได้บ่อยก็คือรสชาติเค็มของเหงื่อ
ข อ บอกว่ารสชาติเค็ม ๆ จนทำให้เกิดเป็นคราบเกลือขึ้นเมื่อสวมใส่เสื้อผ้า
ไ ม่ ใช่เรื่องอั นตรา ย เพราะนั่นแปลว่าร่ างกายกำลังขับโซเดียม
แ ละสา รอาหารบางชนิดออกมาตามปกติของร่ างกาย จึงไม่ใช่เรื่องต้องกังวล

 

2. เหงื่อไม่ออก เสี่ ย งฮีตสโ ต รก (Heat Stroke)
โดยปกติแล้วเมื่อร่ างกายเจอกับอากาศร้อน ๆ ร่ างกายก็จะคลายความร้ อน
ด้ ว ย การผลิตเหงื่อออกมา แต่ถ้าหากคุณอยู่ในอากาศที่ร้อนอบอ้าว
แ ล้ ว เกิดเหงื่อไม่ไหล แถมมีอาการหน้ามืดด้วย ขอบอกว่านั่นเป็นสัญญ า ณ
ข อ ง ภาวะฮีตส โ ตรกหรือ โ ร ค ลมแ ดด ซึ่งโ ร คนี้ถือได้ว่าเป็นอั นตรา ยอย่างมาก
เ พ ร าะสามารถทำให้เป็นลม หมดสติ และเ สี ยชี วิตได้ เลย

 

3. เหงื่อมีกลิ่น ความเ ครียดกำลังพุ่ ง

ป ก ติแล้วเหงื่อของคนเราจะมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่นและสี คล้ายกับน้ำธรรมดา
แ ต่ ถ้ าหากอยู่ดี ๆ เหงื่อของคุณเกิดมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ก็อย่าได้ตกใจไ ป
เ พ รา ะร่ างกายกำลังบอกว่าคุณน่ะเ ครียดมากจนเกินไปแล้ว
โดยสาเ ห ตุที่ทำให้เหงื่อมีกลิ่นก็เป็นเพราะว่าร่างกายของคนเราจะมีต่ อ มเหงื่ออยู่ 2 ชนิด
คือ ต่อมเอ็กไครน์ (Eccrine glands) ที่อยู่ตามผิวหนังและทำหน้าที่สร้างเหงื่อในช่วงเวลาปกติ ซึ่งจะไม่มีกลิ่น
กับต่ อ มอะโพไครน์ (Apocrine glands) ที่อยู่ลึกกว่าต่อมชนิดแรก ต่ อ มชนิดนี้จะอยู่บริเวณซอกหลืบต่าง ๆ ในร่ างกาย
แ ล ะ จะทำงานเมื่อร่างกายเกิดความเ ครียด เหงื่อที่ออกมาจากต่อมนี้จะมีไขมัน โปรตีน
แ ล ะแบคทีเ รียบางชนิดออกมาด้วยจึงทำให้เกิดกลิ่น
นั่ น จึ งเป็นเ ห ตุผลว่าทำไมเวลาที่เราเครียดเหงื่อจึงเหม็นนั่นเอง

 

4. เหงื่อออกตอนกลางคืน ภาวะหมดประจำเดือน

สำหรั บ คุ ณผู้หญิงที่กำลังก้าวสู่วัยหมดประจำเดือน ไม่ต้องแปลกใจ
ถ้ า ห ากมีอาการเหงื่อออกในเวลากลางคืน เพราะอาการเหล่านี้
เ กิ ด จ ากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนในร่างกาย ซึ่งนอกจากเหงื่อ
ที่ อ อ กมาในตอนกลางคืนแล้ว ก็ยังอาจมีอาการร้ อนวูบว าบ
แ ล ะอารมณ์แปรปรวนร่วมด้วย ซึ่งอาการนี้จะดีขึ้นหากมีการปรับระดับฮอร์โมนให้เป็นปกติ

 

5. เ ห งื่อออกเยอะ-ภาวะห ลั่ งเหงื่อมาก (Hyperhidrosis)

สำหรับคนที่มักจะมีเหงื่อท่วมอยู่เป็นประจำละก็ อย่าคิดว่าเป็นเพราะร่ างกาย
ระบ ายความร้ อนได้มากนะคะ เพราะบางทีนั่นอาจจะเป็นความผิ ดปกติของต่อมเหงื่อ
ที่ เ รียกว่า ภาวะหลั่ งเหงื่อมาก (Hyperhidrosis) โดยเหงื่อสามารถออกมาได้ทั่วร่ างกาย
ไ ม่ เ ว้นแม้แต่มือหรือเท้า ทั้งนี้ภาวะหลั่งเหงื่อมากจะเกิดขึ้นได้ 2 แบบ ได้แก่

 

เ กิ ดขึ้นโดยไร้สาเ ห ตุ (Primary hyperhidrosis)

แม้ว่าภาวะเหงื่อท่วมโดยไม่มีสาเ ห ตุอาจจะดูเหมือนผิ ดปกติ แต่เหงื่อที่ออกนั้น
ก็อาจไม่ได้เป็นสัญญาณของสุ ข ภา พที่อั นตรา ยแต่อย่างใด ยกเว้นแต่ว่าหากเหงื่อนั้น
เกิดขึ้นแบบไร้สาเ ห ตุพร้อมกับอาการข้างเคียง นั่นก็อาจจะกลายเป็นความผิ ดปกติได้

 

เ กิ ดขึ้นโดยทราบสาเ ห ตุ (Secondary hyperhidrosis)

อาการเหงื่อออกเยอะที่มีสาเ ห ตุนั้นส่วนใหญ่มักจะเกิดจากความผิ ดปกติ
ของระบบการทำงานของร่างกาย หรือโ รคภั ยไข้เ จ็ บ ซึ่งสามารถแบ่งได้ตามนี้ค่ะ
1. มะเ ร็ งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma)
โ ร คมะเ ร็ งต่อมน้ำเหลือง เป็นโ ร คที่ทำให้เกิดอาการเหงื่อออกมากผิ ดปกติได้
แต่ถึงกระนั้นเองก็ยังไม่พบสาเ ห ตุที่แน่ชัดว่าเพราะอะไรผู้ป่วยโ ร คมะเ ร็ งต่อมน้ำเหลือง
จึ ง มีเหงื่อออกมากผิ ดปกติ ซึ่งโดยปกติแล้วอาการเหงื่อออกเยอะในผู้ป่วยโ ร คนี้จะมีอาการไ ข้เรื้ อรังร่วมด้วย

 

2. โ ร คเ บาหวาน

สำหรับผู้ป่ วยเบ าห วาน ถ้าหากมีอาการเหงื่อออกมากผิ ดปกติ หรือเหงื่อออก
ทั้ง ๆ ที่อากาศไม่ได้ร้อน นี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยล่ะค่ะ เพราะนั่นเป็นสัญญาณ
ที่บ่งบอกว่าระดับน้ำตาลในเ ลื อดกำลังลดต่ำกว่า 70 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร
ซึ่งถือว่าเป็นอั นตรา ยเพราะอาจจะทำให้เป็นล มหรือหม ดส ติได้
ท า งที่ดีหากรู้ว่าตัวเองเป็นโ ร คเบ าหวานก็ควรพกของหวานติดตัวไว้

 

3. โ ร คอ้วน

น้ำหนักตัวที่มากผิ ดปกติจนเกินไปจนกลายเป็นโ ร คอ้วน ก็เป็นสาเ ห ตุ
ของอาการเหงื่อออกบ่อย ๆ ได้ เพราะเมื่อน้ำหนักมากขึ้น ร่างกายก็จะต้อง
ทำงานหนักขึ้น และร่ างกายก็จำเป็นจะต้องระบายความร้ อนภายในร่ างกายออกมาเป็นเหงื่อ
จึ ง จ ะสังเกตได้ว่าคนที่น้ำหนักมาก ๆ จะเหงื่อออกง่ายกว่าปกตินั่นเอง

 

4. โ ร คเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์

การทำงานที่ผิ ดปกติของต่อมไทรอยด์ไม่ว่าจะในภาวะที่ต่อมไทรอยด์ทำงานมากเกินไป (Hyperthyroidism)
หรือไทรอยด์เป็ นพิ ษ ก็ล้วนแต่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน
และทำให้เหงื่อออกมากกว่าที่ควรจะเป็น แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูที่อาการอื่น ๆ ร่วมด้วย
หากมีน้ำหนักลดผิ ดปกติ กินจุ มืออุ่นและชื้นตลอดเวลา หรือมือสั่น ใจสั่น
แ ป ล ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นโ ร คเกี่ยวกับต่อมไทรอยด์

5. โ ร คพาร์กินสัน

ห า กมีเ หงื่ อออกเยอะ ควบคู่กับอาก ารมือสั่น แต่ไม่มีอาการอื่น ๆ ของโ ร คไทรอยด์ร่วมด้วย
ก็ อ ย่ า ช ะล่าใจไปเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณของโ ร คอีกชนิดหนึ่ง
ที่ กำ ลั งคืบคลานเข้ามา โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ นั่นก็คือโ ร คพาร์กินสัน
ซึ่ งเป็นโ ร คที่เกิดจากความผิ ดปกติของสา รเ คมีในสมองที่ทำให้ร่ างกา ย
ไ ม่ สามารถควบคุมการทำงานของระบบประส าทได้ ดังนั้นถ้าหากมีเหงื่อออกมาก
แ ล ะ เกิดอาก ารมือสั่นละก็ ไม่ควรนิ่งเฉย ไปพบแ พทย์เพื่อทำการตรวจดีกว่า

 

6. ภาวะหั วใ จล้ มเ ห ล ว

อีกหนึ่งโ ร คอั นตรา ยที่อาจมีสัญญาณเป็นอาการเหงื่อออกมากผิ ดปกติ
นั่ น ก็ คือภาวะหั วใ จล้ มเ หลว ที่เกิดจาก กล้ ามเนื้ อหั วใ จต า ยเฉียบพ ลัน
อ า ก ารนี้จะทำให้เกิดเหงื่อออกมากผิ ดปกติ ซึ่งถ้าหากมีอาการดังกล่าวร่วมกับ
อ า การป ว ดและแน่นบริเวณหน้าอก หรืออาการคลื่ นไ ส้ อาเ จียน เป็นลมด้วยละก็ รีบไปโรงพย าบาลอย่างด่วน

 

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น