Tropicana เผยบทเ รียนครั้งใ หญ่

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

วันนี้จะพามาเรียนรู้ข้อ ผิ ด พ ล า ด ครั้งใหญ่ของ Tropicana ในการทุ่ม เ งิ น กว่า 1.2 พันล้ านบ า ท เพื่อออกแบบแพคเกจจิ้งแบบใหม่
แต่ ผ ล ลั พ ธ์ ไม่เป็นอย่างที่ห วั ง เพราะ สู ญ เ สี ย ร า ย ได้ไปมากกว่า 687 ล้าน บ า ท ภายใน 1 เ ดือนหลังจากเปิดตัว

Tropicana ต้องรีบสั่ งเอาแพคเกจจิ้งแบบดีไซน์ใหม่ออกจากชั้นวาง ข า ย และกลับไปใช้แบบเดิมอย่างรวดเร็ว และนี่คือ บ ท เ รี ย น ที่ได้จาก Tropicana
ดีไซน์สวยอย่างเดียวไม่พอ จุด ผิ ด พ ล า ด ที่เห็นได้ชัดจากดีไซน์แบบใหม่ของ Tropicana คือ Logo
จากเดิมที่เป็นแนวนอนที่มองเห็นได้ชั ด อ่านง่าย กลับถูกเปลี่ยนเป็นแนวตั้ง ตัวอักษรบาง
และมีสีเหมือนกันกับข้อความอื่นรอบๆ ผลิตภัณฑ์ทำให้อ่านย า ก และเมื่อเป็นแนวตั้งก็ทำให้ต้องเอียงหัวเพื่ออ่าน อีกหนึ่งสิ่งคือผลิ ตภั ณฑ์แบบเก่ามีสีอยู่ด้านบนเพื่อระบุชนิดของผลไม้ แต่แบบใหม่ใช้เป็นแถบบางๆ ที่สังเกตได้ยาก ทำให้ลูกค้าต้องใช้เวลานานในการเลือก ซื้ อ สิ น ค้ า ที่อยากจะได้

การออกแบบควรมาจากการฟังเสียงของลูกค้า ส่วนมากการ ตั ด สินใจซื้ อสินค้าของผู้บริโ ภคมักใช้ “อา ร ม ณ์ ” เป็นปัจจัยสำคัญ และจะซื้ อสินค้าจากแ บรนด์หรือ บ ริ ษั ท ที่ทำเพื่อพวกเขา
อย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Tropicana ใช้ ท รั พ ย า ก ร ทั้งคนและ เ งิ น จำนวนมากในการรีแบรนดิ้งเพื่อให้ดูทันสมัย แทนที่จะใช้เวลากับลูกค้าเพื่อถามความเห็นหรือความต้องการของพวกเขา ซึ่งผลลัพธ์ของการดีไซน์ที่เรียบ ห รู ทันสมัย นั้นไม่สามารถเข้าถึงคนอเมริกันส่วนมากได้

แพคเกจจิ้งคือเ ซ ล ล์ แมนคนสุดท้ ายของแ บรนด์ แพคเกจจิ้งเป็นขั้นตอนสุดท้ ายของกา ร สื่ อ ส า ร การออกแบบและเนื้อหาบนแพคเกจจิ้งนั้นเป็นตัวตั ดสิ นว่าผู้บริโ ภคจะกลายมาเป็นลูกค้าคุณหรือไม่ในเสี้ยววินาทีสุดท้ าย ซึ่งลูกค้าของ Tropicana ส่วนมากนั้นเ ก ลี ย ด แ พคเกจจิ้งแบบใหม่ เพราะมันดูขั ด หูขั ด ตาไปหมด
เรื่องออกแบบคิดให้ง่ายเข้าไว้ อย่าไปคิดมาก บนแพคเกจจิ้งแบบเดิมนั้นระบุชัดเจนว่าน้ำผลไม้ของ Tropicana ไม่มีส่วนผสมของเนื้อผลไม้ (บางแ บรนด์นำส่วนนี้เป็นจุด ข า ย)

และนี่ถือ จุด เด่นสำคัญที่แบรนด์จริงใจและออกแนวเ ตื อ น ให้กับผู้บริโภคก่อนที่จะซื้ อสินค้า ในขณะที่แพคเกจจิ้งแบบใหม่นั้นตั ดข้อมูลสำคัญนี้ ทิ้ ง ไป การสื่อสาที่เรียบง่ายและตรงไปตรงมาแบบนี้มักจะโ ดนใ จลูกค้าเป็นจำนวนมาก
อย่าก ลั ว ว่าคุณจะแตกต่าง หลายครั้งที่สินค้าประเภทเดียวกันแต่ต่างแ บรนด์มักออกแบบสินค้ามาคล้ายๆ กันไม่ว่าจะเป็น สี โลโ ก้ ตัวอักษรหรือภ าพที่ใช้

แต่ในขณะเดียวกันสินค้าของคุณกลับควรที่จะต้องโดดเด่นเมื่อวานอยู่ชั้นวางสินค้ารวมกับแ บรนด์อื่นๆ เพื่อให้ส ะดุดต าและป้องกันการ สั บ ส น ต่อลูกค้าให้มากที่สุด
แพคเกจจิ้งเดิมของ Tropicana มีสีสันที่หลากหลายตามชนิดของผลไม้ พอดูรวมๆ แล้วให้ความรู้สึกที่พรีเมียม แต่ในรูปแบบใหม่นั้นใช้สีสันและดีไซน์ที่ดูสะอาดตาแต่กลับไม่ โด ด เ ด่ น และเหมือนๆ กับคู่แข่งแ บรนด์อื่นๆ
การออกแบบแพคเกจจิ้งและการออกแบบโ ฆ ษณานั้นต่างกัน เมื่อเทียบกับโ ฆ ษณาการออกแบบแพคเกจจิ้งนั้นมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไป

ในขณะที่โ ฆ ษณามีแนวทางการสื่อสารที่ชั ดเจน อิงตามการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ค่านิยม และอารมณ์ของผู้ชม ในขณะที่แพคเกจจิ้งจะเน้นที่ความตรงไปตรงมา ตรงป ร ะ เ ด็ น เมื่อ ห ยิ บ สินค้าขึ้นมาดูปุ๊บก็สามารถเข้าใจได้และตั ด สินใจซื้ อได้ทั นที
ความเ สี ย ห า ย ครั้งใหญ่ของ Tropicana ครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความสำคัญและพลังของ “แพคเกจจิ้ง” ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงผล ก ร ะ ท บ ด้าน ล บ ที่ส่งผลต่อย อ ด ข า ย จำ น ว น ม ห า ศ า ล

ถ้าหากคุณมีแพคเกจจิ้งที่ดีก็จะสามารถกร ะตุ้ น ย อ ด ข า ด ได้อย่างมาก แต่ในทางตรงกันข้าม ผ ล ลั พ ธ์ ก็ จะเป็นอย่างที่ Tropicana ได้เผชิญ ดังนั้นบริษัทและดีไซน์เนอร์ทุกคนควรจะให้ความสำคัญของการออกแบบแพคเกจจิ้งเป็นสำคัญไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆ
.
สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น