ไอยๅริน เดวา ผู้หญิ งที่มุ่ งมั่ นนำม ว ยไ ท ย สู่สังเ วียนเทคโนโลยี

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ไอย าริน เดวา ผู้ก่อตั้ง บ-ริ-ษั-ท ม วยไ ทย ไอย าริน จำกัด กว่าที่เธอจะก้าวมาเป็นเจ้าของแอปฯ ม วยไ ทย ไอยาริน

ที่มียอดด าวน์โ หลดกว่า 30,000 ครั้งในเวลาอันร วดเ ร็ว ชีวิ ตของเธอไม่ต่างจากละครเรื่องหนึ่งที่มีครบทุกอ ร รถรส

คุณไอย าริน เป็นหลานสาวที่ใกล้ชิดกับคุณอาที่ชื่นชอบในกีฬาม วยไ ทย ด้วยความที่เป็นผู้หญิงตัวเล็ก คุณอาของเธอจึงได้สอนม วยไ ทยให้ เพื่อป้ องกั นตั ว ซึ่งเธอเองก็ซ้ อ มอย่าง-ห-นั-ก-ห น่วง ด้วยหั วใ จที่รักในม วยไทย

เพียงแต่ที่บ้านกลั บไม่ให้เธอขึ้นช กเลยสั กครั้ งในชีวิ ต เพราะ-ก-ลั-ว-จะได้รั บ-บ-า-ด-เ-จ็-บ เธอได้แต่เก็บความฝันลงในลิ้ นชั กความทรงจำ พร้อมกับแต่งงานมีครอบครัว แล้วย้ ายไปใช้ชีวิ ต ที่เมืองซีแอตเ ทิล ประเทศสหรัฐอเมริกา

ใครจะคิดว่า นี่คือจุดเปลี่ยนครั้ งใ หญ่ ที่สานความฝันในวัยเด็กของเธอให้เป็นจริงขึ้นมา เพราะแม้-ธุ-ร-กิ-จ-ที่เธอทำคือ ร้านอาหารในเมืองซีแอตเทิล ซึ่งก็มี-ร-า-ย-ไ-ด้-ดี แต่ในอีกมุมหนึ่ง แฟนของเธอ ซึ่งมีทักษ ะม วยไท ยชั้ นสู ง จึงมีอาชีพเ สริม เป็นเทรนเนอร์สอนม วยไ ทยให้ค่ ายม วย ในเมืองซีแอตเทิล

เธอเลยตั ดสิ นใจ-ข-า-ย-กิจการร้านอาหาร พร้อมตั ดสิ นใจลงทุนเปิดค่ ายม วยชื่อ “ไอยๅริน” โดยนำประสบการณ์ทั้งหมดที่มี มาดัดแปลงเป็นวิธีการสอนม วยไท ยในแบบฉบับของตัวเอง ที่เน้นการฝึกซ้ อมในสิ่งที่จำเป็นเท่านั้น และสอนให้ได้ตามหลักการม วยไ ทยข น านแท้

ผลลั พธ์ที่ได้กลับมาเกินความค าดหมาย เมื่อค่ ายม วย ไอยๅริน มีผู้เรียนหมุนเวียนมากถึง 300 คนต่อเดือน ก็เกิดกระแ สให้เธอเปิดค่ ายม วยสาขาสอง หากคิดที่จะมี ร ายไ ด้เติบโตกว่าเดิม แต่เธอกลับไม่คิดเช่นนั้น เพราะมองว่าหากเปิดสาขาสองแล้ว คุณภาพการสอนอ าจไม่ได้เท่าสาขาแรก ที่ตัวเธอเองและแฟนเป็ นผู้ คุ ม

อีกทั้งต่อให้ขย ายสาขาเท่าไร ธุ-ร-กิ-จ-ค่ ายม วยก็ยังรองรับผู้เรียนได้จำกัด เนื่องจๅกเธอต้องการให้ศิลปะม วยไ ทยที่มีผู้ส อนเป็นค นไ ทย เ ผยแพ ร่ไปสู่ชาวไทยและต่างช าติให้มากที่สุด ทำให้เธอคิดอยู่นานว่าจะต้องใช้วิ ธีไหน

คำตอบก็คือ การสร้างแอปฯ สอนม วยไ ทย เพื่อทำล ายข้อจำกัดเรื่องจำนวนผู้เรียน โดย-ลู-ก-ศิ ษย์ในค่ ายม ว ยของเธอส่วนใหญ่จะทำงานเกี่ยวกับ Tech ในเมืองซีแอตเทิล และเรียนม วยไ ทยเป็นงานอดิเรก จึงได้เข้ามาช่วยกันพัฒนา และระดมไอเ ดียสร้างแอปฯ

โดยฟีเชอร์ในช่วงเริ่มต้น จะเป็นการสอนม ว ยไ ทยผ่าน-ค-ลิ-ป-อย่างละเอียด มีค่ าสมาชิกอยู่ที่ 12.99 ด อ ลล าร์สหรัฐต่อเ ดือน

(ประมๅณ 436 บ.ต่ อเ ดือน) ขณะเดียวกัน ก็ยังมีฟีเชอร์การใช้งานที่ไม่ต้องเ สียค่ าสมาชิกร ายเ ดือน

โดยปัจจุบันมีย อ ดดา วน์โ ห ลดกว่า 30,000 ครั้ง และมีย อ ดแอ็กทิฟเกือบ ๆ 80% ซึ่งผู้ใช้ก็จะกระจ ายอยู่ใน 137 ประเทศทั่วโ ล ก

ทีนี้เมื่อแอปฯ มีกระแ สตอบรับดี สิ่งที่เธอคิด คือการเพิ่มฟีเชอร์ใช้งานใหม่ ๆ เป้าหมายก็เพื่อเป็น Super App ด้านศิลป ะมว ยไ ทยอย่ างค รบว งจ ร

เธอพย าย ามทำให้ “แอปฯ ม วยไ ทย ไอยาริน” เข้าถึงได้ง่ ายที่สุด เพราะเธอเชื่อว่า “ม วยไ ทย” เป็นศิลป ะการป้ อ งกั นตั ว ที่ไม่แ พ้ทั กษ ะกา รต่ อสู ้แ ขนงอื่น ๆ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา : Marketthink

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น