ลุงติ๊ก อดีต รปภ. โมเดลสเกล”สร้ๅงรๅยไ ด้ 7 หลั กต่อเ ดือน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ลุงติ๊ก – ส.ท.พงศ์กาณฑ์ โกมลกนก วั ย 61 ปี หรือที่ในวงก ารโมเดลสเกลรูจักกันในนๅม “ลุงติ๊กสเกล” คุณลุงเล่าให้ฟังว่า กว่าจะมาเป็นลุงติ๊กสเกล ที่รู้จักกันในปัจจุบันนั้น


เขาเคยเป็นพนักงๅนรั กษ าความปลอดภั ยที่แ บงก์ชาติมากว่า 25 ปี “จริง ๆ ลุงจบเพาะช่างมา ก็มาทำงานเป็น รปภ.ที่แ บงก์ช าติได้หลๅยสิ บปีเลย

เรียกว่าไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะมา 40 กว่าปี ลุงก็มี-ปั-ญ-ห-า-ในครอบครัว แล้วก็มี-ห-นี้-ด้วย ก็เลยเออร์ลี่รีไ ทร์ออกมาก่อน 2 ปี

เพื่อเอาเงินก้ อ นมาปิด-ห-นี้ เพราะไม่อยากเอาไปเป็น-ภ-า-ร-ะ-ลู-ก ออกมาอยู่กัน 3 คน กับลู-กชายแล้วก็-ลู-ก-สะใภ้ เ-งิ-น-ที่เหลือจากปิด-ห-นี้-ก็เริ่มร่อยหรอ


ก็มานั่งคุยกันกับลู-ก ว่าจะทำมาห ากินอะไรต่ อดี

ลู-กชายลุงเขาก็สะสมพวกรถเ หล็ก เขาก็เห็นว่ามันมีกลุ่มคนสะสมที่จะหาฉ ากสวย ๆ ไปวางคู่กับรถ ลู-กเขาก็เห็นว่าพ่อน่าจะทำได้นะ เพราะพ่อก็จ บพวกศิ ลปะมา ลุงก็คิดว่า เอาน่ะ ลองดูสักตั้งแล้วกัน”

และหาดูวิธีการทำโมเดลในยูทูป ก็ลองทำออกมาแบบงู ๆ ปลา ๆ เป็นฉ ากแนว ๆ ภูเ ข าทั่วไป เมื่อทำเสร็จก็นำออกมา-ข-า-ย-ด้วยการปร ะมู ล เพราะไม่รู้ว่าในว งก าร เขา-ข-า-ย-กันในราค าไหน

“โมเดลชิ้นแรกที่ทำเป็นโมเดลแนว ๆ ภูเขา ตอนนั้นประมูล-ข-า-ย-ไปได้ 280 บ.ลุงก็ตื่นเ ต้นแล้วก็ดีใจมาก ก็คิดในใจว่าถ้าเราทำออกมาสั ก 10 ชิ้ น

แล้ว-ข-า-ย-ชิ้ นละ 280 บ. ก็ได้-เ-งิ–น-เกือบ 3,000 บ.เลยนะเนี่ย ตอนนั้นก็คิดแค่นั้นแหละ

พอทำไปเรื่อย ๆ สัก 4-5 ชิ้น ฝีมื อมันก็พัฒนา งานมันก็อั พราค าขึ้น จนมีงานหนึ่ง ลู-กไปรับมา เขาให้ทำโมเดลอนุส าวรีย์ บางแสน ให้ราคา 3,000 บ. ลุงก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ใ หญ่มาก สำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการมาแบบลุง ก็รู้สึก-ก-ด-ดั-น

แต่พอทำออกมาแล้วไปส่งงาน ได้เห็นของจริงก็อึ้-ง เพราะมันเหมือนกันม าก ก็เลยเป็นงานที่สร้ างความมั่ นใจ แล้วก็แจ้งเ กิดให้ลุงเป็นที่รู้จัก มีแฟนผลงาน

 

เอกลั กษณ์โมเดลสเกลของลุงติ๊ก คือความเป็นไทยที่คุณลุงพย าย ามใส่เข้าไปในชิ้ นงานทุกชิ้ นที่ทำ วัสดุที่ใช้ทำโมเดลโดยเฉพาะมักจะมีราค าแพง

เพราะเป็นของจากต่างประเ ทศ แต่สำหรับลุงติ๊ก แกไม่สนับสนุนและใช้วัสด ุจากต่างประเทศที่มีราค าแพง

แต่กลับหาของทดแทนกันง่ายๆ ตามร้านเ ครื่องเขียน ร้าน-ข-า-ย-อุปก รณ์ต่าง ๆ มาประยุกต์เข้าด้วยกันแทน งานของลุงติ๊ก จึงเป็นงานที่ใช้ฝีมือในการทำกว่า 80% เลยทีเดียว ทำให้มู ลค่ าสูงถึงขนาดที่ว่า มีคนมาซื้องานลุงติ๊กแล้วนำไป-ข-า-ย-ต่อก็มี

ถึงโมเดลสเกลจะดูเหมือนเป็นง านเ ล็ก ๆ แต่เป็นงานที่ใช้ความละเ อียด เก็บร ายละเ อียดค่ อนข้ างสูง ราค าเลยขึ้นอยู่กับขน าดและความ-ย-า-ก-ง่ายที่ลู-กค้าสั่งมา เพราะสเกลที่ทำต้องเป็นสเกลที่เข้ากับรถสะสมที่ลู-กค้ามี

หลังจากมีงานเข้ามาจ นไม่มีวันหยุดพัก ก้มหน้าก้มต าทำอยู่คนเดียวจนเกิดความเหงา ลุงติ๊กหันไปปรึกษากับลู-กชายและ-ลู-ก-สะใภ้ ว่าอยากทำงานแล้วมีเพื่อนคุยไปด้วย จึงเกิดเป็นไอเ ดีย เปิดสอนทำโมเดล ขึ้น

แต่ก็ยังมีความ-กั-ง-วั-ล จึงทดลองจัดมีตติ้ งโ ยนหินถามทางขึ้นที่บ้าน ส าธิ ตการทำโมเดลที่เป็นฉ ากเกี่ยวกับภูเขา จนหลา ย ๆ คนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าให้เปิดสอน คุณลุงจึงมีความมั่ นใจเ พิ่มมากขึ้น

“จริง ๆ อาชีพแบบนี้ คนไทยมีฝีมือม ากนะ แต่มันไม่ค่อยบูมเท่าต่างประเทศ ลุงก็อยากให้วงการงานฝีมือมันโ ตมากกว่านี้ ตอนนี้ลุงก็ปฏิเ สธคนไปเยอะ

เพราะไม่มีเวลา ก็หันมาทุ่มให้กับการสอนคนแทน ลุงรั บประกั นเลยว่าเรียนไปแล้วสามารถเ อาไปต่ อย อ ดเองได้หมด

วงการโมเดลมีคนเล่นเป็นแ ส นคน แต่ช่างทำโมเดลมีแค่ไม่กี่ร้อยคนเองมั้ง ฉะนั้นคนทำก็ต้องมีเ อกลั กษณ์ของงาน พอมีเ อกลัก ษณ์แล้ว

ไม่มีทางที่จะมาแข่งกัน-ข-า-ย-หรือ-แ-ย่ง-ลู-ก-ค้ากันจน-ข-า-ย-ไม่ได้หรอก ลุงเชื่ออย่างนั้น” ลุงติ๊ก กล่าว

โมเดลของลุงติ๊ก นอกจากจะเป็นที่รู้จักในไทยจนมีนักสะสมต ามซื้ อและ-ลู-ก-ศิษย์-ลู-ก-หามากม ายแล้ว ในต่างประเทศก็ได้รับความนิยมไม่-แ-พ้-กัน

เมื่อถามถึงร ายได้ ลุงติ๊ก กล่าวว่า ร-า-ย-ไ-ด้-ส่วนใ หญ่มาจากงานโมเดลที่-ข-า-ย-แบบเปิดประมูลมากกว่า

เมื่อรวมกันกับ-เ-งิ-น-ที่ได้จากการเปิดค อร์สส อนแล้ว เดือน ๆ หนึ่ง ลุงติ๊กมี-ร-า-ย-ไ-ด้-อยู่ที่ประมาณหลักล.บ.เลยทีเ ดียว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น