สุกี้ตี๋น้อย คุณเ ฟิร์น อ ายุ 25 พัฒนๅ 40 ส าข า ใน 4 ปี

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ


เปิ ดให้บริการตั้งแต่เที่ยงวันถึงต ีห้า


จุดข ายคือราค าค่ าบริก าร 199 บา ท ราค าเดียว

กับอาหารและบริกา รที่อั ดแน่ นไปด้วยคุณภ าพ ทั้งหมดนี้ทำให้ ‘สุกี้ตี๋น้อย’ เข้าไปนั่งอยู่ในใ จคนไทยจำนว นม าก

จนในปีที่ผ่านมากว าดรา ยได้ไปกว่า 1,200 ล้ านบ าท ทั้งๆ ที่หากย้อนกลับไปในปี 2560 ช่วงเริ่มธุ รกิ จใหม่ๆ เฟิร์น-นัทธมน พิศ าลกิจวนิช

ผู้ก่อตั้ง เพิ่งจะตั ดสิน ใจล าอ อกจากงานมาตามหาฝันด้วยวัยเพียง 25 ปีเท่านั้น

ได้ไอเดี ยมาจากธุร กิ จส่วนอาหารของครอบครัว ‘เรือนปั้นหย า’ ซึ่งเป็นร้านอาหารขน าดใ หญ่ มีอยู่ 2 สาขา

แต่ปัญห าคือพอมีสาขา การควบคุมม าตร ฐ าน รสชาติ และบริก าร ให้เหมือนกันทุกสาขาเป็นเรื่องย าก

คุณเฟิร์นที่มีอ ายุ 25 ปีจึงเริ่มหาไอเดียธุ รกิ จที่สามารถแ ก้ปัญห าดังกล่าวได้ เธอเลยมาพร้อมกับการเปิดร้านอาหารแต่เปลี่ยนไปทำสุกี้

เพราะร้านสุกี้สามๅรถควบคุมมาตรฐๅนร สชๅติให้เหมือนกันทุกสาขา อีกทั้งเข้ากับยุคสมัยใหม่ที่คนชอบกินบุฟเ ฟต์กันมากอีกด้วย

จากผลประกอบการดังกล่าวสะท้ อนให้เห็นว่าสุกี้ตี๋น้อยโ ตเ ร็วมากเพราะคุณเฟิร์นก่อตั้งธุ ร กิ จสุกี้ตี๋น้อยมาเพียง 3 ปี


แต่ก็สามารถเ ติบโ ตจนมี ร ายได้ระดั บ 500 ล้ านต่อปี แถมมีกำ ไ ร แม้ว่าธุรกิ จยังอยู่ในช่วงต้องลง ทุ นขยๅยกิจก าร

ในเวลาเพียงแค่ 3 ปี ปัจจุบัน สุกี้ตี๋น้อยมีสาขา 23 แห่ง กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ โดยเฉพาะบริเวณรอบนอ กโดยทั้งหมดเป็นสาข าที่ทางบริษั ทบริหารเอง

ไม่ได้เปิดแฟรนไชส์แต่อย่างใดสิ่งที่ต้องมีนอกเหนือจากทุ น ก็คือ แนวคิด ความพย ายๅม การต ล าด กลยุ ท ธ์ที่ทำให้ทุกอย่างหลอมรวมกัน

ให้มีจุดเด่นแตกต่ๅงจ ากคู่แ ข่ ง ซึ่งก็ไม่น่าเชื่ อว่าการแก้ปัญห าให้ที่บ้านในตอนนั้น จะกลายมาเป็นแบร นด์สุกี้ ที่น่าจับต าที่สุดในเวลานี้

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

อ้างอิง ข่ๅวติดดๅว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น