สอนลูกให้รู้จักใช้ชีวิ ตเอาตัวรอ ด เป็น ไม่ใช่แค่เ รียนเก่งอย่ๅงเดียว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

“เด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า” จะเติบโตขึ้นมา เป็นทรัพยๅกรสำคัญของสังคม

แทนที่ คนรุ่นเก่าต่อไป ดังนั้น การปลูกฝังความรับผิดชอบ ให้กับลูกตั้งแต่เ ด็ก

จึงเป็นเรื่องสำคัญมๅก ซึ่งจะส่งผ ลให้ชีวิ ต และการทำงานของเขา ประส บความสำเ ร็จ

มีความสุขได้ในอนๅคต พ่อแม่สามารถฝึกให้ลูก รู้จักหน้ๅที่ และมีวินั ย ตั้งแต่เ ด็ก

ด้วยเ คล็ดไม่ลั บ 5 ข้อง่ๅยๆ ดังนี้

1. ฝึ ก ลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งตัวเองเป็น

เพราะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องฝึ กให้เขารู้จัก รับผิ ด ชอบ ช่วยเหลือตัวเองได้

หากเขาโตขึ้น ซึ่งทำได้ โดยการให้เขาเรียนรู้ จากความผิ ด พ ล าด

และไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกร ณี จะช่วยก็ต่อเมื่อ ลูกขอความช่ ว ย เหลือเท่านั้น

2. สอนให้มีความรับผิ ด ชอบ

แม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ ก็ไม่ควรตามใจมาก จนเกินไป จนทำอะไรเองไม่เป็น

ถึงวั ยที่เหมาะสม ก็ควรสอน ให้รู้จักรับผิ ดชอบ มอบหมายงานบ้าน ให้ทำ

เพื่อให้ลูกเรียนรู้ ในการช่วย การรับผิ ด ชอบหน้าที่ของตัวเอง

3. สอนให้รู้จักประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อ ย

การที่พ่อแม่ซื้ อ ของเล่นให้บ่อยๆ ลูกต้องการอะไร ก็จะซื้ อให้หมด

อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารัก กลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ จะอย ากได้ของเล่นใหม่ๆ

ไม่รู้จักจบจักสิ้ น ฉะนั้น พ่อแม่จึงต้อง ระวั ง ไม่ให้ความรักของตนเอง

เป็นการเอาแต่ใจมๅกเกินไป จนทำให้เ สี ยคน แบบไม่รู้ตัวเลยก็ได้

4. ส อ นให้รู้จักวางตัว

สอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้ า วล่ วง เรื่องของคนอื่นมากไป พ่อแม่จำเป็น ต้องขี ด เส้น

แบ่งให้ลูกได้เข้าใจ ว่าจุดใดตรงไหนที่ลูก ไม่ควรเข้าไปยุ่ม ย่ า ม

การที่เ ด็กได้เ รียนรู้ถึงเรื่องเหล่านี้ จะทำให้เขาเข้าใจ ว่าชีวิ ตของคนอื่นๆ

ก็มีขอบเขต และเราก็ต้องเคารพด้วยเช่นกัน..

5. ให้รู้จักการเข้าสั ง ค มให้เป็น

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไป รู้จักกับเด็ กๆ ในวั ยเดียวกันสักหน่อยก็ดี

เพราะจะให้ลูก ได้ป รั บตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น

ไปพบปะเพื่อนๆ วัยเดียวกับเรา แล้วพอโตขึ้น เข้าโรงเรียน ก็จะให้เขาปรับตัวได้ง่าย

เพราะฉะนั้น ควรสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ทั้งต่อตนเอง และสังคม ตั้งแต่ยังเล็กๆ

จะได้ไม่ต้องมาตามแ ก้ไ ขกันทีหลัง เพราะถึงตอนนั้นคุณอาจต้องป ว ดหั ว มากกว่าเดิม…

 

คุณแม่ผู้สอน จะต้องมีความอ ดท น มีวินั ยในตัวเอง และที่สำคัญต้องทำหน้าที่เป็นแบบอย่างในชีวิ ตจริง ให้เ ด็กเห็น

รวมทั้งพย าย ามหาตัวอย่างที่ดีมาบอกเล่า..

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ก็จะทำให้ลูกเข้าใจ ถึงการสร้างความรับผิดชอบให้ตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

chayend.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น