ทำความรู้จัก ธุร กิ จของ “บัวขาว”

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ทำความรู้จักธุรกิ จของ บัวขาว หรือ สมบัติ บัญช าเม ฆ ที่ไม่ได้มีแค่ค่ ายม วยเท่านั้น แถมร ายไ ด้-กำไ รที่ผ่ๅนมาเ รียกว่า “ส วยง าม” เลยทีเดียว

เมื่อเอ่ยถึง “บัวขาว” ภ าพจำส่วนใหญ่ที่มักจะนึกถึงก็คือการขึ้นช กบนสังเ วียนด้วยลีล า ด ุเ ดื อ ด เผ็ ดร้ อ น เรียกเสียงเ ชียร์จากเหล่าแฟน หรือคนดูได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งนอกจากบัวขาวจะเป็นนักม วยที่มีชื่อเ สียงโ ด่ ง ดั งเป็นทุ นเดิมอยู่แล้ว

เขายังมีธุร กิ จเกี่ยวกับค่ ายม วย ที่พัก ร้ านอาห าร และอื่นๆ อีกมากมาย โดย Sanook Money ได้อ้างอิงข้ อมู ลจากสำนักข่ าวอิศรา ที่รายงานว่า นายสมบัติ บัญช าเม ฆ หรือบัวขาวเป็นกรร มการและหรือถื อหุ้ นบริษั ทที่เปิดดำเ นิน 5 บริษั ท ซึ่งเราได้ตรวจสอบข้ อมู ลจากกรมพัฒน าธุรกิจก ารค้ า กระทร วงพ/ณิชย์ พบว่า มีรายชื่อนายสมบัติ บัญช าเ มฆ ปรากฎเป็นคณะกรร มการบริษั ทดัง นี้

บริษั ท ซุปเ ปอร์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกั ด จดทะเ บียนเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558 ดำเนินธุร กิ จนำเข้า ส่งออก จำหน่ าย เครื่องสำอ าง อาหๅรเ สริมบำรุงร่ างก าย ครี ม ปัจจุบันมีทุนจดทะเ บียน 1,000,000 บ าท

บริษั ท บัญช าเม ฆ สปอร์ต จำกัด จดทะ เ บียนเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2563 ดำเนินธุร กิ จเกี่ยวกับสถานที่ออก กำ ลั งก าย ปัจจุบันมีทุนจดทะเ บียน 2,000,000 บ าท

บริษั ท บุญทับ คอร์ปอเรชั่น จำกั ด จดทะเ บียนเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2558 ดำเนินธุร กิ จการข ายสิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้า เ ครื่องหนังและของใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บ าท โดยมีผ ลประกอบการย้อนหลังดังนี้

ปี 2562 ร ายไ ด้ 1,239,156 บ าท กำ ไ ร 352,172 บ าท

บริษั ท โกลบอล ออล สต าร์ จำกัด จดทะเ บียนเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2560 ดำเนินธุร กิ จการจัดการแข่ งขั นช กม วย  การประก วด และการแข่ งขั นกีฬ า
ปัจจุบันมีทุนจดทะเ บียน 1,000,000 บ าท โดยมีผลประกอบการย้อนหลังดังนี้

ปี 2561 ร ายไ ด้ 4,002,653 บ าท กำ ไ ร 1,594,503 บ าท
ปี 2562 ร ายไ ด้ 933,531 บ าท กำ ไ ร 267,712 บา ท

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณ

ภ าพ :FB: BanchamekGym,IG: บัวขาว

อ้างอิง sanook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น