แม่ค้ าตลาดนัด 1 ปี ทำไ มถึงมี เ งินแสน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

จากก รณี ที่มีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊ก “Parinatra Soonklang” โพสต์ภ าพถังน้ำดื่มสีขาว ภ ายใน มีธนบั ตรฉบับล ะ 50 บ จำน วนมาก นับรวมมู ลค่ าเป็นจำน วนกว่า 1.4 แสน บ พร้อมระบุข้อความว่า “สิ้ นสุ ดการรอคอย.. ออมเ งินตั้งแต่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 1 ปีเ ต็ม (365 วั น)

ได้ 2,959 แบงก์ เป็นเ งินทั้งหมด 147,950 บ แบงก์ 100 อีก 32,900 บ ปล.ง ดดร าม่ านะคะ เป็นแม่ค้าได้ธ นบั ตร

ใ บละ 50 บ วันละหล ายใบ เลื อกเก็บเฉพาะใ บใหม่ๆ ได้มาก เก็บมาก ไม่ได้จำกั ดว่าต้องหยอดวันละกี่ใ บ ขอบคุณตัวเอง..

ที่อ ดท นได้มากขน าดนี้”

น.ส.ปริณตรา ศูนย์กลาง อ ายุ 36 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของร้ าน “น้องอั่งเปาไ ก่ส ด”

เจ้าของโ พสต์ เปิดเผยว่า ตนเองข ายไก่ตามตลาดนัดทุกวัน ได้เก็บแ บงก์ 50 บ หยอดเอาไว้ในถังน้ำดื่มที่หาเอาภ ายในบ้านง่ ายๆ

มาเป็นกระปุ กออม สิ น และเขียนวันที่ไว้บนถังว่า 1 มกราคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มต้นหยอดแ บงก์ลงไป โดยได้แรงบันด าลใ จ

มาจากชาวเน็ตที่แ ชร์การออ มเ งินในลักษณะที่ต่างๆ กัน ซึ่งการออ ม เ งินครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่ง 2 ครั้งที่ผ่ านมาสำเ ร็จและผ่ านไป

ได้ด้วยดีทำให้มี กำลั งใ จเ พิ่มขึ้น วิธีการเก็บเ งินคือในแต่ละวัน จะได้รับแ บงก์ 50 บจากลู กค้าเยอะมา ก มองว่าแบ งก์ 50 มีมู ลค่ า

ไม่มากหรือน้ อยจนเ กินไป จึงเลือกเอาแบ งก์ 50 ใหม่ๆ นำไปหย อดใส่ถังน้ำไว้ ไม่เจ าะจ งว่าวันหนึ่งจะต้องใส่กี่ใบ แม่ค้าและลู กค้า

ที่ทราบว่า ตนชอบเก็บแ บงก์ 50 บ ก็จะนำมาซื้ อของที่ร้านเป็นประจำ เริ่มหยอดใส่ถังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึง 31 ธันวาคม 2564

เป็นเวลา 1 ปีเต็ม ได้เปิดถังน้ำและนำเ งินออกมานั บ เอาเฉพาะแ บงก์ 50

ตั้งใ จหยอ ดเ ก็บ ทุกวัน ซึ่งจะไม่ให้กร ะท บกับเงินทุ นหมุ นเวีย นที่ใช้ซื้ อของในแต่ละวัน ส่วนเงินจำน วนนี้จะไปใช้ ห นี้ เ งิน กู ้ยื ม

เพื่อการศึกษ า (กยศ.) และเก็บไว้เป็นค่ าเล่ าเ รียนของลู ก และใช้จ่ ายเป็นร างวั ลชีวิ ตบ้าง

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

อ้างอิง thairath

ข้อมูลจาก www.businessworldsinfoo.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น