จ ากเ ด็กบ้ านนอก ไม่เคยย่ อท้อ สู้ชีวิตจนร วย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

หนึ่งในเรื่องราวคนดังที่กลายเป็นแร งบันด าลใ จให้กับคนในโ ลกออนไลน์ หลายๆ คนอาจจะเคยคุ้นชื่อของ “เจ๊ตั๊ก” กรกนก สุวรรณบุตร ที่ใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่า กรกนก สุวรรณบุตร มีคนติดตามมากกว่า 3 แสนคน และ ชีวิ ตของเธอทำให้ใครต่อใครเกิดกำลังใจ

“เจ๊ตั๊ก” กรกนก สุวรรณบุตร เคยออกมาเปิดใจว่า เธอเป็นเ ด็กบ้ านนอกที่เติบโตจากครอบครัวที่พ่อแม่เปิดร้ านรับซื้ อของเก่ าและขย ะ ทำให้ตอนเด็กคลุกคลีกับกองขย ะเต็มบ้าน แต่สุดท้ายธุ รกิ จล้ ม พ่อ ล้ มล- ะล าย

“พื้นเพดั้งเดิมร ากเง้ าถิ่นกำเนิดเป็นคน อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นคนที่ขี ้เหร่ม าก หนูเป็นเด็กบ้านนอกต่างจังหวัดเข้ามากรุงเทพฯ มาตามหาฝั น

ตอนแรกเรียนมหาวิทย าลัยเอกชนแห่งหนึ่งแม่ก็พย าย ามส่ง แต่เรียนไม่ได้ล าออกมาก่อน ที่บ้าน ล้ มล ะล าย”

“หลังจากที่คุณพ่อเ-สี ย ธุรกิ จที่บ้านไปต่อไม่ได้ ตอนนั้นที่บ้านทำรับซื้ อของเก่าเป็นเจ้าใ หญ่เป็นเจ้าเ ดียวในเกาะสมุย พอพ่อเ สี ย ตอนที่เราอ ายุ 12 ทางบ้านก็เริ่มมี ห -นี้ สิ นรุ มเร้ า จนเราอ ายุ 19 เลยเข้าไปเรียนที่กรุงเทพฯ

คือแม่ส่งเรียนที่ดีมากแต่หนูบอกกับตัวเองว่าเราพอละ ไม่เอาละเราจะไม่เรียนที่แ พงและไ ฮโ ซอีกแล้ว ฉันจะมาเรียนรามคำแหง ใช้เวลาในการเรียนจบ 2 ปี ครึ่ง ศึกษาคณะมนุษ ยศ าสตร์ เอกสื่อสารมวลชน

จากนั้นเว้นอีกหนึ่งปีมาเรียนจบโทคณะรัฐประศ าสนศ าสตร์ เอกก ฎหม ายการเมืองอีกหนึ่งแปดเดือนจบ เราเป็นคนที่ทำอะไรทุกอย่ างจริงจังอยู่แล้ว เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วต้องทำให้ได้”

 

จากชีวิ ตติ ดลบในอดีต แต่ใจคนมันสู ้ไม่ถ อย เอาความย ากลำบ ากเป็นแรงดันในการสร้างความสำเร็จ จากที่เข้ามาสู้ชีวิ ตในกรุงเทพฯ กว่า 10 ปี

วันนี้ “เจ๊ตั๊ก” กลายเป็นคนดังที่ปลุกพลั งและสร้ างแรงบันดาลใ จจากความสำเร็จที่เธอสร้างขึ้น โดยเจ้าตัวได้โ พสต์บอกว่า 10 ปี กับการมาสู้ชีวิ ตในเมืองหลว งเ กิดอะไรขึ้นกับเธอบ้าง

“ทำตัวเองให้คู่ควรความสำเร็จ ปีหน้าย้ ายเข้าบ้านใหม่หลังที่ 4 ในกรุงเทพฯ เด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่ดิ้ นรนทำงานส่งตัวเองเรียนจนจบปริญญ าโท ตอนอ ายุ 26

ใช้ชีวิ ตในเมืองห ลว งมา 10 กว่าปี ไม่เค ยท้อ แต่เคยน้ อยใจใน โช คชะต าตัวเองว่า ทำไมเราไม่มีพ่ อเหมือนคนอื่น ?”

“เคยคิดว่าถ้าพ่ออยู่ คงจะไม่ลำบ ากขนาดนี้ จะมีคนซัพพ อตเรา ส่งเราเรียนโดยไม่ต้องทำงานเ หนื่อย แต่นี้แหละ มันคือจุดเริ่มต้นของการสู้ชี วิตจริงๆ ที่ต้องเ ลี้ยงดูครอบครัว เ ลี้ยงแม่ ยาย หลานอีก 2 คน

เลี้ยงลูกน้องร้ านเพ ช ร ร้ านท อง บริษั ทอาห ารเสริมอีก 20 กว่าชีวิ ต ที่เค้าเข้ามาพึ่งพาเรา มีร ายได้ มีกิน มีใช้ ทุกวันนี้อยู่เพื่อคนอื่น ทำเพื่อทุกคน ถึงจุดอิ่มตัวแล้วจริงๆ”

“บ้านหลังนี้สร้างให้ครอบครัว ไม่มีสมบั ติพ่อแม่ให้ชื่นชมเหมือนคนอื่นๆ ขายบ้านเกิดทิ้งไปเพราะเป็น ห นี้สิ นท่วมหัว เพื่อแม่จะได้พ้นจากการถูกฟ้ องล้ มละล ายในตอนนั้นเรายังเ ด็กมาก

แต่ก็ผ่ านมาได้ทุกอย่ าง ย้อนไปคิดแล้วน้ำต าจะไ หลจริงๆ ค่ะ เกิดเป็นคน อย ากได้อยากมีต้องดิ้ นรนเองจำไว้”

“ขอบคุณความลำบ ากที่หล่ อหลอ ม ใ ห้เราแข็ งแกร่ง ขอบคุณแม่ที่คอยให้กำลังใจตั๊ก ขอบคุณคู่ชีวิตที่ดี”

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา : เฟซบุ๊ก กรกนก สุวรรณบุตร

ข้อมูลจาก www.bbmom.blog

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น