อั จฉริย ะ คนใหม่ Jackson Oswalt

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

อั จฉริย ะคนใหม่ Jackson Oswalt เขาได้สร้ างเ ครื่องป ฏิก รณ์นิ -วเ ค -ลี-ยร์ฟิ วชันขน าดเล็ กที่ ใช้งานได้ ซึ่งก็ทำให้เขาติดอั นดั บ Guinness World Records ไปในทันที

Oswalt สามารถใช้ไ ฟฟ้ าเพื่อเร่ งสองอะต อม ของดิวเทอเ รียมเข้าด้วยกัน จากนั้นพวกมันจึงหลอ มรวมเป็นอะต อมของฮีเ ลียม-3

และปล่อยนิ วต รอนออกมา ซึ่งสามารถทำให้น้ำร้ อนและเปลี่ยนมันไปเป็นเ ครื่องย นต์ไ อน้ำเพื่อผลิ ตก.ร.ะ.แ.สไ ฟฟ้ าได้

เครื่องป ฏิก รณ์นี้ดูสนุกน่าตื่นเ ต้นนะครับ แต่ต้องยอมรับว่าเครื่องดังกล่าวนี้ใช้พลั งง านไ ฟฟ้ ามากกว่าพลั งง านที่มันผลิ ตได้

หากเทียบกับโครงสร้างเชิงพาณิชน์ของอุตสาหกรร มนิ วเ คลียร์ทั่วไป ทำให้ตอนนี้ นิ วเ คลียร์ฟิ วชันจึงไม่สามารถเป็นแหล่งพลั งง านได้

นอกจากจะมีการออกแบบให้มีการหลอ มรวมให้ดีกว่านี้จนสามารถผลิ ตพลั งง านได้มากกว่าที่ตัวอุปก ร ณ์ต้องใช้งาน

แจ๊คสัน ออสวอลท์ เด็กชายชาวเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา ได้รับการรั บร องจาก “ดิ โอเพน ซอร์ซ ฟิวเซอร์ รีเสิร์ช คอนซอร์เตียม”

กลุ่มผู้นิย มพัฒน านิ วเ คลียร์เป็นงานอดิเ รกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ว่าเป็นผู้ที่ประส บความสำเร็จในการสร้ างอุปก รณ์ซึ่งก่ อให้

เ กิดปฏิกิริย านิ วเ ค ลี ยร์ฟิ วชั่ น ได้สำเร็จเมื่อเดือนมกราคม ปี 2018 ขณะที่มีอ ายุน้อยมากเพียง 12 ปี

การรั บร องดังกล่าวซึ่งเผ ยแ พร่ผ่ านเว็บไซต์ Fusor.net ส่งผลให้ออสวอลท์ เป็นบุคคลอ ายุน้อยที่สุดเท่ าที่มีการรับร องและรับรู้กันในวงกว้าง

ว่าสามารถสร้ างป ฏิกิ ริย านิ วเ คลี ยร์ไ ด้ สำเร็จ บุคคลอ ายุน้อยที่สุดก่อนหน้านี้ คือ เทย์เลอร์ วิลสัน ซึ่งสร้ างป ฏิกิริย านิ วเคลียร์ฟิ วชั่นได้สำเ ร็จ

ขณะอ ายุได้ 14 ปี และในขณะนี้ทำงานอยู่กับองค์กรวิจั ยพลั งง านนิ วเ คลี ยร์ แห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกา

 

Jackson เริ่มทำการทดลองเครื่องป ฏิก รณ์ตั้งแต่เขาอ ายุ 12 ปี และค้นหาข้อมู ลทุกอย่ างที่เกี่ยวกับนิ วเ ค ลี ย ร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

พร้อมกับการสนั บสนุ นของพ่อและแม่ ถึงแม้พวกเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่ลู.กชายกำลังทำอยู่เลยก็ตาม

หนุ่มน้อยใช้เวลาเก็บเ.งิ.นเป็นปี เพื่อเป็นค่ๅใช้จ่ๅยสำหรับการสร้ างเ ครื่องเหล่านี้ที่ประมาณ 8,000-10,000 ด อลล าร์สหรัฐ (248,720-310,900 บ.)

ระหว่ างค้นหาข้อมูลนั้น หนุ่มน้อยต้องการที่จะล้ ม ส ถิ ติของ Taylor Wilson ที่เคยสร้ างเครื่องปฎิ กรณ์นิ วเ ค ลี ยร์สำเร็จในปี 2008 ในวั ย 14 ปี

เขาจึงเรียนรู้จากความสำเร็จ และข้อผิ ดพล าดของคนอื่น เพื่อที่จะเป็นการประหยัดเวลา และให้เกิดข้อผิ ดพล าดในการทดลองน้อยที่สุด

การทดลองของ Jackson นั้นต้องใช้ห้องที่มีการออกแบบเป็นพิเ ศษโดยเฉพาะ เพราะมันต้องรองรับความร้ อนสูงที่

เกิดจากการเผ าไ หม้ของไฮโ ดรเ จนหนั ก และเครื่องซี ลสูญญ ากาศที่ต้องใช้พลั งงานไ ฟฟ้ า ถึง 50,000 โ วลต์

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลและรูปภาพ: catdumb, YouTube, matichon, blockdit

ข้อมูลจากpopularnews.club

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น