พลูไทยไปนอ ก หลักการดูแลรักษ า สร้างร ายได้หลักล้ าน

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

วันนี้เราจะพามาศึกษาวิธีการปลูกสร้างร ายได้ สามารถส่งข ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ พลูที่นั้นใช้พื้นที่ปลูก 15 ไร่ และปลูกพลูหลากหลายสายพั น ธุ์ สายพั น ธุ์ของพลูที่ปลูกจะขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละที่ ซึ่งความต้องการในแต่ละช่วงก็แตกต่างกัน จะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับฤดูกาล


ตัวอย่ างที่ประเทศใต้หวัน ต้องการเฉพาะพลูใต้หวันเท่านั้น ส่วนใหญ่คนที่กินพลูเป็นกลุ่มคนที่ใช้แร ง ง าน จุดที่เป็นพืชเศษฐกิจที่ตลาดใต้หวันต้องการคือ ใต้หวันมีพ ายุไ ต้ฝุ่นบ่อยครั้ง จึงส่งผลให้โรงเรือน ต้นพั น ธุ์ต่างๆ เ สียห ายมาก จึงต้องย้ ายฐานมาปลูกที่ประเ ท ศ ไ ท ย

ต้นพลูจะเพราะชอบอาก าศร้อ นชื้ นเหมาะแก่การปลูกใบพลู ในส่วนของราค านั้นจะอยู่ที่ประมาณ 200-250 บ าทต่อกิโ ลกรัม แต่ถ้าเป็นบ้างช่วงพุ่งไปถึงกิโ ลกรัมละ 400 บ าท

แต่ถ้าเป็นช่วงที่ใต้หวันไม่มีพ ายุ หรือ ม รสุมพลูที่ใต้หวันก็มาปริมาณมากและเพียงพอต่อการบริโ ภคในประเ ท ศ จึงทำให้การส่งออกน้อยลง จึงจำเป็นที่จะต้องปลูกหลายๆ สายพั น ธุ์เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในการสร้างร าย ไ ด้ในแต่ละวัน

การเก็บใบพลูนั้นเราจะใช้มือเท่านั้นในการเก็บจะไม่ใช้เ ครื่องจั กรใดๆ ในการช่วยเก็บ เพราะการใช้มือเก็บจะสามารถเลือกขนาดของใบพลูได้ตามที่เราต้องการ

เทคนิคในการเก็บใบพลูนั้น หลังจากที่เก็บใบพลูแล้ว เราก็จะเ ด็ ดกิ่งที่ย าว ออกเพื่อให้กิ่งอื่นๆ เพราะจะทำให้กิ่งอื่นๆสร้างใบให้สวยและใบใหญ่

หลังจากเก็บใบพลูเสร็จแล้ว เราก็จะทำการล้าง จากนั้นก็จะนำไปคัดขนาดของใบพลูจะดูจากขนาดของใบพลูเป็นหลักและต้องอาศัยความชำนาญพอสมควร ทำการตั ด ขั้ วของใบพลูออก ถ้าไม่ตัดจะทิ่มส่วนของใบทำให้แ ต กได้ จากนั้นเราจะห่ อด้วยกระด าษเพื่อค วบคุ มความชื้ นไม่ให้พลูนั้นใบเหี่ ย วขณะที่เราทำการขนส่งครับ เราจะเก็บไว้ในห้องเ ย็นประมาณ 16 องศ าเซลเ ซียส

หลักการดูแล รักษ าต้นพลู

เราจะทำการทำปุ๋ ยจากต้นอ้อย ซึ่งขั้นตอนการทำเราจะทำการ บ ดอ้อย ให้ละเอียดก่อนและทำเป็นกองขึ้นมาและจะทำส่วนผสมเพื่อทำให้ต้นอ้ อยเกิดการย่ อ ยสล ายด้วยส่วนผสมของน้ำ 18 ลิ ตร

ก ากน้ำตาล 1 ลิตร
EM 1 ลิตร

ผสมให้เข้ากัน แล้วทำการรดที่กองปุ๋ย คลุกเคล้าให้เข้ากัน สูตรนี้จะทิ้ งไว้ประมาณ 1 ปี ให้ปุ๋ยเกิดการย่ อยสล ายตัว

จากนั้นนำไปโร ยบริเวรร่องของต้นพลูแล้วทำการไถกลบปุ๋ ยให้กลบอยู่ในดินเพื่อเป็นปุ๋ยให้กับต้นพลู เราจะทำแบบนี้ในระยะเวลา 1 ปีต่อครั้งครับ ต้นพลูก็จะให้ผ ลผลิ ตตลอดทั้งปี ใบสวย เขียวและด กครับ เมื่อเราสังเกตใบพลูบางใบ จะมีการทำ ล า ยของเ ชื้ อร าทำให้ใบพลูมีสีน้ำตาลต้องทำการเด็ด ทิ้ งทันทีและเอาออกจากสวน ทำลายด้วยการเ ผ า เพื่อไม่ให้แพร่เ ชื้ อกลับมาที่สวน

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แหล่งที่มาจาก ช่องยูทูปThai PBS  เพจสายบุญ

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น