ยกระดั บฟาร์มจิ้ งหรี ด โปรตีนอัดเม็ด ไอเ ดียจาก สัตวแ พทย์ไทย

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ยกระดั บ ฟาร์มจิ้งหรีด สัตวแ พทย์สาว ผุดโรงงาน แปรรูป โปรตีนจิ้งหรีดอั ดเม็ ด ตีตลาดอาห ารเ สริมต่างประเทศ
ปัจจุบัน โปรตีนจากแมล ง ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งโปรตีนใหม่แห่งอนาคต ซึ่งในต่างประเทศ เกิดกระแ สการบริโ ภคโปรตีนจากแมล งกันอย่ างกว้างขวาง แต่ในประเทศไทยแล้วนั้น การทานแมลงยังเรียกว่าเป็นการบริโ ภคที่เฉพาะกลุ่ม เฉพาะพื้นที่กันอยู่

คุณลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีดีกรีเป็นถึงสัตวแ พทย์เจ้าของกิ จก าร ProteGo ผู้พัฒนาผลิ ตภั ณฑ์แ ปรรูปจ ากจิ้ งหรี ด โดยเธอได้เล่าให้ฟังว่า ProteGo มาจากคำว่า Protein on the Go ซึ่งหมายความถึง โปรตีนที่สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกที่

คุณลัลน์ลลิต สุคนธรัตนสุข สัตวแ พทย์เจ้าของกิ จก าร ProteGo
“ในประเทศไทย การบริโภคแมลงหรือโปรตีนจากแมล งยังไม่แพ ร่หลายนัก คือยังถือว่าเป็นอาห ารเฉพาะกลุ่ม นอกจากนั้น คนบ้านเรายังมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโปรตีนจากแมล ง ยังไม่แพ ร่หลายนัก เราก็เลยเห็นโอก าสว่า ต่างประเทศโปรตีนแบบนี้เป็นที่นิย มมาก”

“ท้องถิ่นที่เราอยู่อย่ าง ขอนแก่น ซึ่งก็อยู่ในภาคอีสาน เขามีพวกฟ าร์มเ ลี้ยงจิ้ งหรี ดอยู่เยอะมาก มี Supply ค่อนข้ างสูง สามารถนำมาต่ อยอดทำส่งออกได้เพราะตลาดก็มีรองรับ เราเองจบสัตวแ พทย์ รู้ว่าแมล งมันมีโปรตีนเยอะ จึงช่วยแนะนำให้เอาจิ้งหรีดมาแ ปรรูป จัดระเบียบและยกระดั บฟาร์มเลี้ยงแมล งของเกษตรกรแถวบ้านให้อยู่ในมาตรฐานส่งออก” คุณลัลน์ลลิต เล่า

“ช่วงแรกๆ ที่ทำ ผู้บริโ ภคหลายคนยังไม่เข้าใจ และยังไม่ค่อยรู้เรื่องโปรตีนจากจิ้ งหรี ดเลยค่ะ แต่พอปัจจุบัน ผู้บริโ ภคเริ่มมีความเข้าใจ
และรับรู้ว่า จิ้ งหรี ดนั้นเป็นแมล งที่มีโปรตีนสูง ต่างประเทศเขามีเ ทรนด์การบริโ ภคโปรตีนจากแมล งกันเยอะจนกลายเป็นเบสต์โปรตีนของบ้านเขา
เ ทรนด์เหล่านี้ก็ย้อนกลับเข้ามาในประเทศไทยด้วย โปรตีนจากแมล งจึงได้เข้าไปอยู่ในพวกอาห ารเสริม หรือในรู ปแบบอาห ารอื่นๆ”


“และเมื่อผู้บริโ ภครับรู้ว่าโปรตีนจากแมล งมาจากแหล่งผลิ ตในประเทศ ก็ทำให้เขายอมรับและเปิดใจกันมากขึ้นด้วย ซึ่งโปรตีนทางเลือกนี้ สามารถทานในปริมาณที่น้อย แต่ให้โปรตีน สู ง จึงเหมาะกับกลุ่มผู้สูงอ ายุและกลุ่มผู้ที่เล่นกีฬ า เพราะท านง่าย ย่ อ ยเ ร็ว” คุณลัลน์ลลิต ว่าอย่ างนั้น

 

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.sentangsedtee.com/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น