แบ่งปั นสูต ร “ก๋ว ยเตี๋ยวลุ ยสวน” เมนูของว่างอร่อ ย เพื่อสุขภ าพ

วันนี้มีสูตรอร่อยมาแบ่งปัน เอาไว้ต่อยอดสร้างร ายได้กัน “ก๋ว ยเตี๋ยวลุ ยสวน” เมนูอาหารว่างเพื่อสุขภ าพที่มีส่วนประกอบของผักสดนานาชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่ างก าย รับประทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู๊ ดสูตรเด็ ด เ ปรี้ยวเผ็ ดนิด ๆ กินได้ไม่เบื่อเป็นอีกเมนูสำหรับผู้ที่ต้องการล ดน้ำหนั กและเบื่อเมนูอาหารเดิมๆ ก๋ว ยเตี๋ยวลุ ยสวนรับประท านง่าย สะดวก มีประโยชน์ต่อร่ างก าย

ส่วนผส ม
-เนื้ อหมูสั บ 1/2 กิโลกรัม
-แผ่นก๋ว ยเตี๋ยวแผ่นใ หญ 1 กิโลกรัม
-ซีอิ๊วขาว 1 ช้อนโต๊ะ
-ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ
-น้ำต าลทราย 1/2 ช้อนช า
-พริ กไทยป่ น 1 ช้อนช า
-รสดี รสห มู 2 ช้อนโต๊ะ
-น้ำมั นหอ ย 1 ช้อนโต๊ะ
-น้ำมั นพืช 2 ช้อนโต๊ะ
-แครอทหั่ น (สี่เหลี่ยมลูกเต๋ า) 3+1/4 ถ้วยตวง
-โ หระพา
-เห็ดหอ มส่วนดoกแช่น้ำ (หั่นเส้นกว้าง 1 ซ.ม.) 1/4 ถ้วยตวง
-เห็ ดห ูหนูส ดหั่ น (เท่าไม้ขี ดไ ฟ) 1/2 ถ้วยตวง
-ไ ชโป๊วหว านสั บหย าบ 1/4 ถ้วยตวง
-ผั กชีไทย 5 ต้น
-ผั กกาดหoม

วิธีทำไ ส้
1. หมั กหมู ใส่ซีอิ๋วขาว รสดี พริ กไทย และน้ำต าลทราย ผส มให้เข้ากัน หมั กทิ้ งไว้ประม าณ 15 นาที
2. ผัดไ ส้ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันกระทะร้oน ใส่หมูที่หมั กไว้ลงผั ดพอสุก ปรุงรสด้วย ซอสปรุงรส น้ำมั นหอย และรสดีร สหมู ใส่เห็ ดหู หนู เห็ ดหoม ไ ชโป๊ว และแครอท ผั ดต่อจนเข้ากัน ชิมรสออกเค็ มหวานเล็กน้อย ผั ดต่อไปเรื่อยๆจนน้ำแห้ ง ตักใส่จานพักไว้ให้เย็น
เตรียมแป้งและผั กสำหรับห่ อ
1. แผ่นก๋ว ยเตี๋ยวแผ่นใหญ่ 1 กก. ขนาดกว้าง 12×16 นิ้ว
2. ตั้งลังถึงให้น้ำเดือ ดพล่ าน นำแผ่นก๋ว ยเตี๋ยว ทั้งแผ่นใส่ถาดนึ่ งประมาณ 10 นาที ยกลงปล่อยให้เย็น

3. ผั กก าดหoมตั ดเส้นกลางใบออก แล้วตั ดเป็นสี่เหลี่ยมขนาด 1+1/2 x 1+1/2 นิ้ว ประมาณ 1 ต้นใ หญ่
4. โ หระพ า 7  เด็ ดใบ
5. ผักชีต้นใ หญ่ 5 ต้น เด็ ดให้เป็นกิ่งสั้ นๆ
วิธีการห่ อ
1. วางแป้งลงบนแผ่นพลาสติก วางผั กก าดหoมลงตรงกลาง ให้เหลือริมแป้งไว้ด้านละ 2 นิ้ว
2. วางเรียงไ ส้โดยใส่ ผักกาดหoม โหร ะพา ผักชี วางให้เสมอใบผักก าด
3. ตักไ ส้ที่ผั ดไว้ใส่เกลี่ ยให้ทั่ว พับแป้งด้านข้างทั้ง 2 ด้านมาทับบนไ ส้
4. แล้วพับแป้งด้านล่างขึ้นทั บพร้อมกับลอกแผ่นพลาสติก ค่อยๆม้ วนให้แน่ น
5.วางเรียงบนจ านเสิร์ฟ ใช้มี ดหั่ นตามขวางพอคำ เพื่อสะดวกในการรับประท าน

ส่วนผส มการทำน้ำจิ้ มก๋ว ยเตี๋ยวลุ ยสวน สูต รที่ 1

-พริ กขี ้หนูสวนสีเขียวซอ ย 20 เม็ด

-พริ กขี ้หนูแบบยาวสีเขียวซอ ย 10 เม็ด

-กระเทียมกลี บเล็กหั่ นหย าบๆ 20 กลีบ

-ใบโหร ะพาซอ ยหย าบๆ 1/2 ถ้วยตวง

-น้ำส้มสายชู 1/2 ถ้วยตวง

-เกลือป่ น 1/4 ช้อนชา

-น้ำเ ชื่อม (น้ำเปล่า 1/2 ถ้วยตวง น้ำต าลทราย 1/4 ถ้วยตวง ต้ มจนน้ำละล าย พักให้เย็น)

วิธีทำ

1.ปั่ นกระเทียม ใบโหร ะพา พริกขี ้หนูทั้งหมดให้ละเอีย ดจนเป็นเนื้ อเดียวกัน เติมน้ำเ ชื่อม เกลือ คนให้เกลือละล าย ชิม
รสเ ปรี้ยวเค็ มหว าน

2. น้ำจิ้ มสามารถทำไว้ล่ว งหน้ าได้ โดยใส่ขวดแก้วแช่ในตู้เย็นข้ามคืน เช้ามาน้ำจิ้ มจะเข้ มข้ น ไม่มีกลิ่ นใบโหร ะพา สามารถใช้เป็นน้ำจิ้ มอาห ารทะเล ได้ด้วย

ส่วนผส มการทำน้ำจิ้ มก๋ว ยเตี๋ยวลุ ยสวน สูต รที่ 2

-กระเทียม 60 กรัม

-ร ากผั กชี 10 กรัม

-พริ กขีหนูสวนสีเขียว 10 กรัม

-ใบสะระแหน่ ใบโ หระพา 5 กรัม

-น้ำส้มสายชู 120 กรัม

-น้ำต าลทราย 100 กรัม

-เกลือป่ น 20 กรัม

วิธีทำ

โ ขลก รๅกผักชี กระเทียม พริ กขีหนู ใบสะระแหน่และใบโ หระพาให้ละเอียด พักเอาไว้ก่อน ผสมน้ำส้มสายชู น้ำต าลทราย
และเกลือป่ น นำใส่หม้ อยกขึ้นตั้งไ ฟ คนจนน้ำต าลทราย เกลือ ละล ายเข้ากัน ยกขึ้นทิ้งไว้ให้อุ่น นำส่วนผสมที่เตรียมไว้
มาใส่ลงไปในหม้อ คนให้เข้ากัน

ส่วนผส มการทำน้ำจิ้ มก๋ว ยเตี๋ยวลุ ยสวน สูต รที่ 3

-พริ กชี้ฟ้ าแดง 40 กรัม

-กระเทียม 20 กรัม

-น้ำส้มสายชู 180 กรัม

-น้ำต าลทราย 135 กรัม

-เกลือป่ น 10 กรัม

-แป้งมั นสำปะหลัง 10 กรัม

-แค รอทขูดเป็นเส้ นบ าง 10 กรัม

วิธีทำ

1. นำพริ กชี้ฟ้ าแดงแกะเอาเ มล็ดออก หั่ นเป็นชิ้นเล็ก ๆ โขล ก กับกระเทียมให้ละเอียด

2. ผสมน้ำส้มสายชู น้ำต าลทราย เกลือป่ นและแป้งมั นละล ายกับน้ำเปล่าเข้าด้วยกันในหม้อ

3. ยกขึ้นตั้งไ ฟอ่อน ๆ ให้น้ำจิ้ มมีความเ หนียวนิ ดๆ ยกลงทิ้งไว้ให้อุ่น ใส่ส่วนผส มที่โขล ก และแคร อทขูด เส้นบางคนให้เข้ากัน

 

ขอบคุณข้อมูล หนังสือครบเ ครื่องเรื่องน้ำจิ้ ม 2 ของสำนักพิ มพ์แม่บ้าน หน้า 12,เว็บโ หระพา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น