หนุ่มน้อยวัย 15 ปี หารายไ ด้ช่ว ยแม่ จนปลด ห นี้ ให้แม่ได้หลา ยแสน จากการข า ย ต้นไม้ออนไลน์

พ่อค้า ม.4 ป ล ด ห นี้ ให้แม่ได้หลายแสน จากการข า ย ต้นไม้ออนไลน์ หารายได้ช่ว ยแม่ระหว่างเรียน

ซัน- ยศสรัล โตสืบวงศ์ ปัจจุบันเรียนอยู่ชั้น ม.4 โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอศาลาย า จังหวัดนครปฐม ได้เล่าเรื่องราวให้ฟัง แม่มี ห นี้ อยู่ก้อนหนึ่งประมาณ 350,000 บ า ท และท ย อ ย ใช้มาตั้งแต่ปี 2548 แล้ว แต่ไม่หมดเ สี ยที หนี้บั ตร เ ค ร ดิ ต ก็มี พ่อซึ่งขับแท็กซี่ ก็ขั บ ไม่ได้เพราะCV เขาจึงอยากหา ร า ย ได้มาช่ ว ย ครอบครัว

ตอนอยู่ ม.3 เทอมปลาย จึงไปรับจ้ า ง ในร้านอาหารตามสั่ ง ได้ค่ๅแ s งวันละ 300 บ  ทำงานตั้งแต่ แปดโมงเช้าถึงสองทุ่ม แต่วันธรร มดาต้องไปเรียนหนังสือ ทำได้แค่ครึ่งวันหลังกลับจากโรงเรียน ค่ๅแsงจึงเหลือวันละ 150 บ  แต่ทำได้ไม่นาน ก็ต้องเลิก เพราะร้านมีอันต้องปิดไปเพราะสถาน กๅ ร ณ์ นี้
เมื่อหมดจ๊อบรั บ จ้ า ง ซัน จึงมองหารายไ ด้ทางอื่น นึกขึ้นได้ ตัวเองเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ ก่อนหน้านี้เคยเ จี ย ด ค่ ๅ ขนมไปซื้ อไม้มงคลกระถางเล็กๆ จากตลาดต้นไม้ข ๅ ย ส่งมาปลูกเป็นงานอดิเรก เลยลองโพสต์ขๅ ย ต้นไม้ บนหน้าเฟซตัวเอง  ซื้ อมา 8 บ  ขๅย  20 บ  กำไรกระถางละ 12 บ า ท ถือว่าน่าพอใ จ

อุ ป ส ร ร ค ไม่ใช่น้อย แต่ด้วยปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐกิ จ ที่รุ ม เ ร้ า ตัวเขาและครอบครัว จำต้องย้ายบ้านจากในกรุงเทพฯ มาหาเช่าบ้านในอำเภอศาลาย าซึ่งโช ค ดี ได้บ้านเช่ า ไม่แ พ ง พอมีบริเวณเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่ งได้ แต่บ้านตั้งอยู่ตรงค อสะพานพอดี ไม่มีใคร จ อ ด รถซื้ อ ข้าวได้ ร้านอาหารตามสั่ งของแม่เขาเลยขๅยได้แค่วันละจานสองจาน ชีวิ ตติด ล บ เข้าไปใหญ่ จะหาหยิ บ ยื ม ใครก็ไม่ได้ จึงคิดว่าจะอยู่เฉยไม่ได้แล้ว

จึง ตั ด สิ นใ จลองลงทุ น เพิ่ม ก่อนต ร ะ เ ว น หาซื้ อต้นไม้มงค ลหลากหลายพั นธุ์ ตามตลาดขๅยส่งละแวกบ้าน นำมาโพสต์ขๅย ในกลุ่มคนรักต้นไม้ บนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ปรากฏผลตอบรับดีเกินค า ด จนทำให้ส่งต้นไม้ล่ าช้า อีกทั้งยังไม่รู้วิธีแพ็กที่ถูกต้อง ต้นไม้จึงเกิดความเ สี ยหๅยเมื่อถึงมือลูกค้า

“วันนั้นสอบพอดี ไม่สามารถพ กโทรศัพท์เข้าห้องได้ พอตอนเที่ยงออกมาจากห้องสอบ ผมก็ไ ล่ตอบแชทลูกค้า 20-30 คน ที่ต่อว่าเรื่องส่งต้นไม้ช้า ที่โทรมาด่  าก็มี เขาบอก ถ้าน้องมีปัญญ าแพ็กแค่นี้ กลับไปเรียนเหมือนเดิมเถอะ นี่เป็นประส บการณ์เริ่มต้นของเด็กอายุ 14 ที่อย าก ช่ ว ย ทางบ้านหาเ งิ น” ซัน เล่าเ สี ยงหม่น

และเพราะต้องช่วยครอบครัวหา เ งิ น เข้าบ้าน เขาจึงโพสต์ขๅยต้นไม้ในกลุ่มบนเฟซบุ๊ก บ่อยเกินไป เป็นการทำผิด ก ฎ แอดมินกลุ่มจึง บ ล็ อ ก ไม่ให้เขาเข้าไปโพสต์ขๅ ย ต้นไม้ได้อีก เขาเลยหันมาตั้งหลักใหม่ด้วยการแอดเฟรนด์คนอื่นๆ ที่เคยโพสต์ลงกลุ่ม เพื่อให้คนรักต้นไม้รู้จักเขามากขึ้น ก่อนใช้วิธี Live ส ดหน้ าเฟซของตัวเอง เป็นหลัก ไม่ต้องไปร บ ก ว น คนอื่นให้มาอนุมั ติให้ขๅยของแต่ละที

ไม้ด่าง พ ลิ ก ชีวิต เมื่อมีประส บการณ์มากขึ้น ปั ญ ห า การส่งล่าช้า ปั ญ ห า การแพ็กต้นไม้ก่อนส่ง ค่อยๆ หมดไป
คราวนี้ พ่อค้า ม.4 อยากลองนำไม้ใหญ่ มา Live ขๅยบ้าง แต่ไม่ดีอย่างที่คิด ลงทุน 4 ต้น ต้นละพันบ า ท
ขๅยได้แค่ต้นเดียว ที่เหลือขๅยไม่ออก ลด ร า ค า แล้วก็ไม่มีใครซื้ อ พอเลี้ยงไม่เป็น ต้นไม้ต า ย ทุ น เลย จม ไปหลาย บ า ท
ประส บการณ์ครั้งนั้น ทำให้ถึงกับต้องกุ ม ข มั บ เลยทีเดียว ไ ล่ เ รี ย ง มาถึงจุดเปลี่ยน ที่เจ้าของเรื่องราว บอก
จะเรียก ไม้ด่างช่ ว ย พ ลิ ก ชีวิต ของเขาก็ว่าได้

“Live ขๅยต้นไม้แบบซื้ อมาขๅยไปได้พักหนึ่ง ผมเกิดความคิด ถ้าขๅยแต่ต้นไม้เดิมๆ ให้ลูกค้าเดิมๆ เขาก็ไม่อย ากได้
เพราะเขามีแล้ว เลยลองเอา เ งิ น ไปลงทุนซื้ อ ไม้ด่าง ที่ต้ น ทุ น แ พง ม าก มาขๅยสักต้นสองต้น
ปรากฏได้กำไรดีกว่าต้นไม้ธรร มดาเยอะเลย งั้นเอา กำ ไ ร ไปซื้อเพิ่มอีก และล ด ป ริม า ณ ต้นไม้ที่ต้องขๅยเยอะๆ
แต่มาเน้นไม้ด่ าง ที่ตลาดต้องการมากขึ้นแทน” ซัน เล่าอย่ างนั้น

ก่อนบอกต่อ ไม้ด่าง ต้นทุ น สู ง จริง แต่เป็นที่ต้องการของตลาด จึงขๅยง่าย เขาเลยเริ่มศึกษ าอย่ างจริงจัง
ช่วงเวลาไม้ตัวไหน มีคนเล่น ประกอบกับบ้านของเขาที่อำเภอศาลาย า อยู่ใกล้แหล่งต้นไม้หลายแหล่ง
จึงเริ่มตระเวนหาซื้อไม้ด่างมา Live ขๅย ทำให้มีกำไ รเพิ่มขึ้น กระทั่งแต ะ หมื่น บ า ท แรก ดีใจมากๆ

“เล่นไม้ด่างตระกูลฟิโล ทั้งหมดเลยครับ พวก หูช้างด่าง ขๅยดี ผมเคยถามตัวเอง ถ้าตั้งร า ค า ขๅยถูก เพื่อเอากำ ไ ร ถูก
แล้วจะล ง ทุ นสู งเพื่ออะไร เลยหั น มาล ง ทุ นต้ นละพั น บอกขๅยต้นละสองพัน ปรากฏขๅยได้ เพราะ ร า ค า
ที่ตั้งยังถูกกว่าร้านอื่นอีก เลยใช้จุดนี้เป็นจุดหลัก คือ ขๅยถูกกว่าคนอื่น แต่ยังมี กำ ไ ร เพื่อดึ ง ดู ด ลูกค้า
ซึ่งสิ่งที่ผมต้องทำคือ ไปหาแหล่งซื้ อที่ร าค า ไม่แ พ ง มาขๅยในร าค า ถูกที่สุด ทุกวันนี้ เลยลงทุนไปไม้ด่างทั้งหมดเลย
บางครั้งได้ กำ ไ ร ครึ่ง-ครึ่ง บางครั้งได้ 2-3 เท่า” พ่อค้า ม.4 บอกอย่ างนั้น

ส่วนวันห ยุ ด จะ รี บ รี บ ตื่นไปตลาดต้นไม้แต่เช้า พอวัน อังคาร จะ Live สด ขๅยต้นไม้ เลิกประมาณตี 2 ตี 3
เพราะต้องไ ล่ ตอบคอมเม้นต์ลูกค้าเป็นพั นราย“ไม้ด่าง น่าจะยังได้รับความนิยมอีกยาว เพราะปริมาณมีน้อย
แต่คนต้องการเยอะ เลี้ยง 2-3 เดือน รา ค า ขึ้นแล้ว แต่ถ้าอนาคตความนิยมล ด ล ง ก็ไม่เป็นไร เพราะถึงเวลานั้น
ผมคงมีพื้นฐานอาชี พที่มั่นคง มีวิชาค้าขๅยออนไลน์แล้ว” ซัน บอก

และว่า ตอนนี้มีเพื่อนๆ และรุ่นน้อง มาขอให้เขาช่วยแนะนำ  ซึ่งเขาจะบอกว่า ถ้าอย ากทำจริงๆ ต้องอยู่ที่ความมานะ
และจุดมุ่งหมายของแต่ละคน“อย่ างผม มีจุดมุ่งหมายคือ ต้องการใช้ห นี้ ให้แม่ ซื้อบ้านให้แม่อยู่ คือ เ ป้ า ห ม า ยสู ง สุ ด แล้ว
แต่ถ้าสูงสุดกว่านั้น คือ มี เ งิ น เก็บ แล้วสามารถนำไปช่ ว ย เ ห ลื อ ไปแบ่งปันให้คนอื่นได้” ซัน ทิ้ งท้าย น่าประทับใจ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก sentangsedtee

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น