บอกล า งานประจำผันตัวมาเป็น “เกษตรกรยุคใหม่” สู่เจ้าของอาณ าจัก ร มะพร้าวน้ำห อ ม อิ นท รีย์

บอกล า งานประจำผันตัวมาเป็น “เกษตรกรยุคใหม่” สู่เจ้าของอาณ าจัก ร มะพร้าวน้ำหอมอิ นทรีย์

คุณนวลลออ เทอดเกียรติกุล อดีตประธ าน Young Smart Farmer จังหวัดราชบุรี ผู้ก่ อตั้ งบริษั ท อะโรแมติก ฟาร์ม จำกั ด หรือ “Aromatic Farm” เล่าถึงความเป็นมาของธุรกิจ ว่า ตนมีความมุ่งมั่นที่ตั้งใจไว้ว่า หากอายุถึง 40 ปีเมื่อไหร่ จะต้องเป็นเจ้าของกิจการตัวเองให้ได้ จึงตั ด สิ น ใ จ ล าออกจากงานประจำด้านธุรกิจสายการบิ น ผันตัวเองมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว

โดยเลือกปลูกต้นมะพร้าวน้ำหอมบนพื้นที่เกือบ 10 ไร่ ในตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ถือเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบีย นสิ่งบ่ งชี้ทา งภูมิศ าสตร์ (GI) ว่า ผลิตมะพร้าวน้ำห อ มได้คุณภ าพ กลิ่ นห อ ม หว าน กลิ่ นคล้ายใบเตย

โดย Aromatic Farm ทำการเกษตรในรูปแบบอิ นท รีย์ 100% ไม่ใช้สา ร เ ค มีใดๆ ทั้งสิ้ น

ด้านการบริหารคุณนวลลออเอ่ยถึงความโช ค ดี ที่มีประส บการณ์การทำงานประจำมากว่า 20 ปี จึงนำจุดแข็ งนี้มาใช้ในการบริหารจัดการสวนได้อย่ างกลมกลืน

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและแพ็กกิ้ง ฝ่ายบั ญชีและต้นทุ น ฝ่ายวางแผนและบริหารงานทั่วไป เป็นต้น ทำให้การทำงานเป็นระบ บ จัดเก็บข้อมู ลได้ง่ายต่อการติดตามหรือตรว จสอบย้อนหลัง

เมื่อปี 63 ได้รับผ ลกระท บมากเนื่องจาก C V 19 “ตอนนั้นบอกตนเองต้องอยู่นิ่งๆ เพื่อตั้งหลัก โดยนำหลักปรัชญ าเศรษ ฐกิจพอเพียงของในหลว งรัชก าลที่ 9 มาน้อมนำปฏิบั ติด้วยการนำสติ ความรู้ และคุณธรร มมาเป็นสิ่งนำทางให้ผ่ านพ้ นมาได้”

ปรับเปลี่ยนก ลยุทธ์ทั นที พุ่งไปยังกลุ่มลู กค้าออนไลน์ นำสินค้าข ายบนแพลตฟอร์ม จึงกระจ ายสินค้าได้รว ดเร็ว ส่งผ ลดีต่อยอดข ายและรายไ ด้ให้ค่อยๆ กลับคืนมาเหมือนเดิม

ปัจจุบันผลิ ตภั ณฑ์ของ Aromatic Farm แบ่งผลิ ตภั ณฑ์ออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่
1. มะพร้าวน้ำห อ มอิ นท รีย์ผ ลควั่ นสด
2. น้ำมะพร้าวน้ำห อ มพร้อมท าน ทั้งแบบบรรจุขวด และแบบถุงลิตรรูปแบบ Frozen
3. เนื้อมะพร้าวน้ำห อ ม รูบปแบบ Frozen และ 4. วุ้นมะพร้าวน้ำห อ ม

โดยวางจำหน่ ายที่ Tops Supermarket ร้านอาหารตามแหล่งชุมชนท่องเที่ยว และช่องทาง Line Official Account  และ www.aromaticfarm.com

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณข้อมู ลอ้างอิงจาก sentangsedtee

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น