หลวงพ่อสมหวัง พระศั กดิ์สิท ธิ์ จ.นครปฐม ขึ้นชื่ออย่ างยิ่งในเรื่องการขอพร

หลวงพ่อสมหวัง พระศั กดิ์สิท ธิ์ จ.นครปฐม ขึ้นชื่ออย่ างยิ่งในเรื่องการขอพร

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

หลวงพ่อสมหวัง ขึ้นชื่ออย่ างยิ่งในเรื่องการ ขอพร วัดกลางบ างพระ ขับรถผ่านตั้งแต่นนทบุรี

มีป้ายบอกตลอดทาง จะไปทางถนนบรมราชช นนีก็มีป้ายบอก ไปทางลั ดออกศาลาย า

ก็มีป้ายบอกตลอดเส้นทาง หากขับไม่ถูกวนไปวนมา ไปทางนครชัยศรี หรือทางดอนตูม

เส้นทางบ างเลน ก้ไปได้หมด ลองดูนะเลือกไปไหว้พระทำบุญ เห็นข่าวแล้วอย ากมีเงินบ้าง

ถวายหั วห มู ไข่ ผลไม้ แก้บน บางคนสำเร็จสมหวัง บางคนแก้บนตามที่บนบ านขอกันไว้วัดกลางบางพระ

ตั้งอยู่ ต.บางพระ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ภายในพื้นที่ 24 ไร่ 1 งาน 46 ตาร างวา

เป็นวัดเก่าแ ก่อีกวัดหนึ่งของประเทศไทย ตามหลักฐานของกรมการศ าสนา วัดกลางบ างพระเป็นวัดต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ร าวๆ ปี 2326 หลายคนจึงเ ชื่ อว่าวัดนี้มีอายุใกล้เคียงกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หลวงพ่อสมหวัง

เป็นพระพุทธรูปป างม ารวิชัย หรือสะดุ้งม าร ก่ออิฐถือปูนประดั บด้วยกระเบื้องโมเสกพร้อมบรรจุมวลส าร

และแผ่นชนวนต่างๆอันศักดิ์สิทธิ์ และยังทำพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศั กดิ์สิ ทธิ์ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 99 องค์

บรรจุไว้ในองค์หลวงพ่อสมหวังอีกด้วย เดิมทีเรียก หลวงพ่อใหญ่ แต่ต่อมาคณะสาธุช น

หลวงพ่อสมหวังมาบนบ านและสมหวัง จึงนำของมาแ ก้ บนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนำไข่ไก่

ไข่เป็ด ประมาน 6,000 ฟอง 12,000 ฟอง หรือหั วห มูนับ 100 หั ว 300 หั ว ทำให้ถูกเรียกว่า

พร้อมกับขนานนามว่า หลวงพ่อสมหวัง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยคนที่มากร าบไหว้หลวงพ่อแล้วสมหวัง

จะเป็นเรื่องขอพรให้ประส บความสำเร็จในเรื่องของ “ความรัก” ขอให้ครอบครัวมีความมั่นคง ทำให้คนโสดหรือคนมีคู่

มาขอพรหลวงพ่อหากสมหวังก็มาแก้บนด้วยหั วห มู รวมทั้งยังขอพรเรื่องการงาน ธุรกิจ โ ชคล าภ

และเงินทอง หากสมหวังก็นำไข่ไก่มาถวายเป็นจำนวนมากความเ ชื่ อและความศั กดิ์สิ ทธิ์

ขอพรให้รักประส บความสำเร็จ มีครอบครัวที่มั่นคง สำหรับคนโสดที่อย ากมีคู่

หรือคนมีคู่ที่อย ากให้ความรักมั่นคงไร้อุปส ร ร ค มาขอพรหลวงพ่อแล้วสมหวัง

ได้ทั้งหน้าที่การงานที่ดีและคู่ครองที่ดีจึงนำหั วห มูมาถวายขอโชคล าภ เงินทอง การงานและธุรกิจ

เคยมีสามีภรรย ามาตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้กิจการที่กำลังย่ำเเ ย่ฟื้นตัวและประส บความสำเร็จอีกครั้ง

ไม่น่าเชื่ อว่าหลังจากนั้นพวกเขาจะผ่านวิ ก ฤ ตและกลับมาร่ำรว ยอีกครั้ง ทั้งคู่จึงนำไข่ไก่กว่า 50,000 ฟองมาแ ก้บน

การแก้บนทางวัดให้แ ก้ บนด้วยไข่ไก่ไข่เป็ด ข้าวส าร และหั วห มู เพื่อที่ทางวัดจะได้บริห ารจัดการต่อบุญสะดวก

โดยมอบข้าวส ารไ ข่ไ ก่ไ ข่เป็ดตลอดจนหั วหมู ให้โ ร งพย าบ าล โ ร งเรียน

และชุมช นใกล้วัด อีกส่วนหนึ่งก็นำไปปรุงอาหารแจกผู้มาทำบุญที่วัด

ค าถาหลวงพ่อสมหวัง

อิติสุคโต สะมิชฌิต าสะพุทโธ นะโมพุทธายะ หลวงพ่อสมหวัง สมดังปร ารถนา เ งินทองไหลมา

นะช าลีติ กิจการก้าวหน้า แ ค ล้ วค ล า ดป ล อ ดภั ยค้าข ายร่ำรว ย เฮงตลอดปี ดีตลอดไป

ขอแนะนำหากท่านใดที่ต้องการความสำเร็จ ความสมหวังไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตาม

ควรไปกร าบหลวงพ่อสมหวังที่วัดกลางบางพระ นครชัยศรี แล้วท่านจะพบความสำเร็จ

และสมหวังเหมือนกับหลายๆ คนที่ได้รับมาแล้ว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลdeedayfashion

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น