ร่ว ม อนุโมทน าบุญ ไ ถ่ชีวิ ตโค 106 ตัว

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

มีผู้ใช้เฟซบุ๊ค Suratchana Khunhanที่ได้โพสต์ เงินปึ กใ ห ญ่ก้อ นโ ต จำนวนกว่า 2 ล้ านบ าท ที่เตรียมนำไปวัดเพื่อไ ถ่ชีวิ ตวัวจำนว นกว่า 106 ตั ว เป็นปฐมฤ กษ์ ในโครงการ “ปิดโ ร งเปิด ค อ ก อภั ยท าน” ของพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส มห ากุศลครั้งนี้จะระบื อทั่วส ามแ ด นโ ล กธ าตุ

จากนั้นเธอก็โพสต์บอกรายละเอียดต่าง ๆ เรื่องเงิ นว่า “มห าบุญใหญ่ไ ถ่ชีวิ ตโ ค 106 ตัว สำเร็ จดีงาม โครงการปิดโร งเปิดคอกอภั ยท านฌานรโ ต วันนี้คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส ได้นำปัจจัยที่ส าธุช นร่วมบุญมาไปไ ถ่ชีวิ ตวัว ทั้ง 106 ตั ว รวมเป็นเงิ น 2,339,500 บ าท (รวมรถขนหญ้ า)

นับได้ว่า…เป็นปฐมฤ กษ์ที่งดง ามของ “คอกอภั ยท านฌ านรโ ต” เป็นมห าบุญมห าบ ารมีที่สำเร็ จ
อย่ างน่าอัศจ จรย์ภายในระยะเวลา 2 วัน ยอดปัจจั ยสมท บเข้ามา แบบรว ดเร็ ว และมห าศ าลกว่า 3 ล้ าน

โดยสรุปมีค่ าใช้จ่ ายดังนี้…ค่ าวัว 106 ตัว = 2,039,500 ค่ ารถบรรทุ กหญ้ า = 300,000
ค่ าทำโ ร งวั วค อ กอภั ยท าน = 1,000,000 ค่ าหญ้า/หั วอาหารวันละ = 6,000

การไ ถ่ชีวิ ตมากมายขน าดนี้นับว่าเกิ ดขึ้นได้ย ากแต่ทุกอย่ างก็จะสำเร็จไม่ได้ หากปราศจากการร่วมแ ร งร่วมใ จกัน
ของคณะส ายบุญต่างๆโดยมี “คณะพระอาจารย์น้ำ ฌานรตะ มุนีดาบส” และ “คณะไพบูลย์พูนสุข”
พร้อมคณะสายบุญอีกมากมายที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนาม มาร่วมด้วยช่วยกันให้มห าบุญใหญ่ในครั้งนี้สำเร็จเป็นอัศจร รย์ใ จ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น