เปิดชีวิ ต เจ้าสั ว “จุน วนวิทย์” จ บแค่ป.2 ขยัน-ส มถะ แ ถ มไม่ติดหรู

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

นับถือน้ำใจชื่นชมและร่วมอนุโมทน าบุญกับ คุณจุน-คุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว เจ้าของธุรกิจ Hatari(ฮาต าริ) แบรนด์พัดลมชื่อดั งของไทย ได้ทำบุญครั้งใ หญ่ ด้วยการบริจ าคเ งิ นส่วนตัวกว่า 900 ล้านบ าท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยได้บริจ าค สมท บทุ นเพื่อโครงการปรั บปรุงอาคาร

โรงเรียนพย าบ าลรามาธิบดี เป็นเงินจำนวน 160,000,000 บ าท บริจ าค สมท บทุ นโครงการศูนย์การแพ ทย์รามาธิบดีศรีอยุธย า เป็นจำนวนเงิน 300,000,000 บ าท และบริจ าค สมท บทุ น โครงการอาคารโรงพย าบ าลรามาธิบดี

และย่ านนวัตกรรมโยธี เป็นจำนว นเงิ น 440,000,000 บ าท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565”
สำหรับประวั ติของ จุน วนวิทย์ หรือ อากงจุน ผู้ก่อตั้ง ฮาต าริ ปัจจุบันอายุ86 ปี ชีวิ ตวัยเด็ กย ากจน
ต้องดิ้ นร น สู้ชีวิ ต จบการศึกษาแค่ ป.2 เริ่มต้นการทำงานในวัย17 ปี ด้วยการขับแท็กซี่

แล้วเริ่มต้นมาเป็นลูกจ้ างร้านท อ ง เป็นช่างทำโมล ทำของเล่น และอะไหล่พัดลม เป็นผู้มีพรสวร รค์ในด้านงานช่าง
ก่อนจะตั ดสิ นใ จ ทำพัดลมทั้งตัว เมื่อปี 2528 โดยเริ่มต้นในแบรนด์ที่ชื่อ “k” และ “Tory” ตามลำดับ
ต่อมาเมื่ออายุ52 ปี จึงได้ผลิ ตพัดลมยี่ห้ อ ฮาต าริ ออกจำหน่ ายเป็นครั้งแรก

จนกลายเป็นธุรกิจที่แข็ งแกร่ ง จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก ทำยอดข ายได้ปีละหล ายพั นล้ าน
มีผลิ ตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ พัดลมทุกประเภท รวมทั้งเครื่องฟ อ กอาก าศ และเครื่องซักผ้ าขนาดเล็กออกสู่ ตลาด
และแม้ว่าในบางช่วงจะประส บวิ ก ฤ ต ทางด้านการเงินเป็นอย่ างมาก

ก็ยังสามารถบริหารจั ดการให้บริษัทผ่ านพ้ น ม รสุ ม ได้เป็นอย่ างดี สำหรับนิสัยส่วนตัวของอากงจุน
เป็นคนที่ทำงานมุ่งมั่น ส ม ถะ ประหยัด เรียบง่าย แม้จะมีฐานะร่ำร วย และมักทำบุญบริจ าคเงิ น
ตอบแทนสังค มมาอย่ างต่อเนื่อง เมื่อปี 2555 ที่ประชุมสภามหาวิทย าลัยแม่ฟ้ าหลวง

มีมติเป็นเอ กฉั นท์ให้ นายจุน วนวิทย์ ได้รับพระร าชท าน ปริญญ าปรัชญ า ดุษฎีบัณฑิ ต กิตติมศั กดิ์ สาขาวิช าบริห ารธุรกิจ เพื่อเป็นเกียรติประวั ติสื บไป

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น