เจ้าอาว าสวัดพุน้อย แจกข้าว ชาวบ้านกว่า 100 ชีวิ ตฟรี

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เปิดเรื่องราวที่หลายคนพากันชื่นชม หลัง “พระโสภณพัฒนคุณ” ดร, เจ้าอาวาสวัดพุน้อย

เจ้าคณะอำเภอห น อ งม่ วง จังหวัดลพบุรี ได้นำข้าวหอมปทุม จำนวนกว่า 12 ตัน

แจ กจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประช าช นจำนวนกว่า 100 ชีวิ ต

ซึ่งข้าวห อ มดังกล่าว ได้จากแปลงนาสาธิตเ ศ ร ษฐกิจพอเพียง พลิกดินให้เป็นทอง

ที่ปลูกไว้ภายในวัดพุน้อย เป็นแปลงเรียนรู้สอนให้กับประช าช นที่เดินทางมาวัดพุน้อย

ได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อหลวงรัชก าลที่ 9 มาสีที่โ ร งสีข้าวของวัดพุน้อย

โดยได้บรรจุใส่ถุง แบ่งออกเป็นส่วน ๆ ส่วนหนึ่งเข้าโ ร งครัวของวัดไว้ อีกส่วนก็จะนำออกมาแจ กจ่าย

ให้กับเจ้าหน้าที่และประช าช นรอบวัดจำนวนกว่า 100 ชีวิ ต ที่ช่วยงานวัดอยู่

เนื่องจากทางวัดเป็นห่ ว งทางประช าช นที่ช่วยงานในวัดอยู่ ทางวัดจึงไม่ให้ออกไปไหนสีข้าวแจ กให้กับทุกคนกิน

และเก็บผักจากแปลงที่ปลูกเอาไว้ไปปรุงอาหารเพื่อเป็นการล ดรายจ่ายในช่วงวิ ก ฤ ตนี้

เพื่อให้ทุกคนอยู่ร อ ด และป ล อ ดจากเ ชื้ อโ ร ค ซึ่งพระโสภณพัฒนคุณ ดร, เจ้าอาวาสวัดพุน้อย

เปิดเผ ยต่อสำนักข่าวว่าสถานก ารณ์ตอนนี้มันน่ากลัว ทางวัดเองก็เป็นห่วงลูกศิ ษย์ที่ช่วยงานที่วัด

และ ทางวัดก็ทำตามนโยบายของรั ฐ บ าล ที่ให้ทุกคนอยู่บ้าน หยุ ดกิจการต่าง ๆ ของวัด

แต่ก็เป็น ห่ ว งชาวบ้านจึงนำข้าวออกมาสีเพื่อแ จ กจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านที่ช่วยงานในวัดมาตลอด

เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและห้ามออกนอกพื้นที่เพื่อหยุ ดยั้งเ ชื้ อ

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

แหล่งที่มา: onbnews

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น