เดินอ อ กกำลังก า ย เพียงวันละ 30 นาทีประโยช น์มากกว่าที่คิด

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจมหๅเฮงต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

เดินอ อ กกำลังก า ย เพียงวันละ 30 นาทีประโยช น์มากกว่าที่คิด

1. เพิ่มกล้ามเนื่ อคุณอาจจะบอ กว่าการออ กกำลังกายก็ช่วยเสริ มสร้างกล้ ามเนื้ ออยู่แล้ว
แต่ที่จริงๆแล้วการเดินเป็นการช่วยสร้างกล้ ามเนื้ อที่ดีที่สุด การเดินสาม ารถทำให้กล้ามเนื้ อข า
สะโพกและหน้าท้องแน่นขึ้น แค่ต้องระ วั งกับท่าเดิน ก็จะสาม ารถฝึ กกล้ามเนื่ อหน้ าท้อ งและส่วน เอวได้

2. ลำ ใ ส้ใหญ่แข็งแ ร งการเดินสาม ารถล ดโอ กาสที่ผู้หญิงจะเป็น ม ะ เ ร็ งลำ ใ ส้ใหญ่ได้ 31เปอร์เซน แ
ค่เราเดินวันละ 10-15 นาที จะช่วยในเรื่องระบบการย่ อ ยของอาหาร ถ้าอย ากให้ถ่ายคล่องทุ กวันก็ให้เดินทุ กวัน
3. เป็นคนอ ารมณ์ดีเวลาอาร มณ์ไมดีลองไปเดินเล่นบ้าง ทำทุ กวันแค่เดิน 30-45 นาที สัปดาห์ละ 5 วัน
สาม ารถช่วยล ดภ าวะซึ มเศ ร้าลงได้

4. ฝึกให้หั วใ จล ด ความดั นโ ล หิ ตคนที่หัวใจไม่ค่อยจะดีต้องเดินบ่อยๆ เพราะจะช่วยทำให้หั วใ จแข็งแ ร งขึ้น และจะช่วยล ดความดั นโ ล หิ ต
เดินทุ กวันสาม ารถล ดความเสี่ ยงของโ ร คความดันโ ล หิ ตสูงได้ และโ ร คหลอ ดเ ลื อ ดหั วใ จได้

5. ล ดความเสี่ ยงการเป็นโ ร คอั ลไ ซเม อร์จากงานวิ จัยของมหาวิทย าลัยไวกิ้งบอ กว่าการเดินช่วยล ดความเสี่ ยงในการเป็นโ ร คอั ลไ ซเ มอร์
ผู้ชายอายุ 71-93 ปี ที่เดินเกินวันละ 1 กิโลเมตร ความเสี่ ยงที่จะเป็นโ ร คอั ลไ ซเม อร์จะล ดลงครึ่งหนึ่ง

6. รักษ ารูปร่ างของเราจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้เวลาหล า ยๆ ชม. ออ กกำลังกายแบบค าร์ดิโ อก็ผอมได้ การเดินอย่ างเดียว
ก็สาม ารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มน้ำหนักได้ สำหรับผู้หญิงที่รับประทานอาหารต ามปกติ เพียงแค่เดินวันละ 1 ชม. ก็จะรักษ ารูปร่างได้

7. เสริมสร้างกร ะดูกการเดินจะเสริมสร้างก ระดูกและข้ อต่อ หลีกเลี่ยงโ ร คกระ ดูกพรุน สำหรับผู้หญิงสูงวัยเพียงแค่เดินสัปดาห์ละครึ่ง ชม.
ก็สาม ารถล ดความเสี่ ยงที่จะเป็นโ ร คกระดู ก พ รุ นลงได้ 30% เลยนะ


8. ล ดความเสี่ ยงของโ ร ค เบ าห วานแค่เดิน 20-30 นาทีต่อวันสาม ารถป้องกันโ ร คเบ าหวา นได้ และยังสาม ารถล ดน้ำต าลในเ ลื อ ดได้ต่อเนื่อง 24 ชม.

9. ช่วยรั ก ษ าโ ร ค ต้ อ หิ นสำหรับคนที่เป็น ต้ อ หิ น การเดินเป็นการช่วยล ด ความดั นในลูกต า งานวิจัยบอ กว่าการเดินสัปดาห์ละ 3 ครั้ง
สาม ารถสาม ารถล ด ความดั นต าได้อย่ างมีประสิทธิภ าพที่สุด

10. เพิ่มความสา มารถของป อ ดและหั วใ จการออ กกำลังกายปกติก็เป็นการเพิ่มความสาม ารถของหั วใ จ
และป อ ดได้เป็นอย่ างดีอยู่แล้ว ซึ่งการเดินธรรมดาก็เช่นกัน เวลาเดินอัตราการห า ยใจของคุณจะเพิ่มขึ้น
ทำให้ออ กซิเจนผ่ านกระแสเ ลื อ ดได้เร็วขึ้น ช่วยกำจัดของเ สี ยเก่าๆ และยังช่วยเพิ่มความแข็งแ ร ง
และซ่อ มแซมส่วนที่สึกหรอได้แบบรวดเร็ว

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ที่มา chilljungloei

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น