ข้อคิด “ขๅยดีจนเจ๊ง” เตือนใจหลๅยคนที่ทำมาค้าขๅยในยุคนี้ เขียนไว้ดีมาก

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่น่ารักทุ กท่าน ก่อนอื่นทางเพจต้องขอขอบคุณท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลง านของเราตลอดมา ทางเพจของเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ ให้ความเพลิดเพลินใจและมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่านอยู่เรื่อยๆนะคะ

ข้อคิด “ขๅยดีจนเจ๊ง” เตือนใจหลๅยคนที่ทำมาค้าขๅยในยุคนี้ เขียนไว้ดีมาก

คนค้ าขา ยบางคนบางเจ้า ข ายดีจนเจ๊ง อ่ านไม่ผิดหรอกครับ หมายความอย่างนั้นจริงๆ
ขา ยดี…จนกระทั่งธุ รกิจเจ๊ง แล้วต้องปิดตัวลง แบบเจ้าตัวยังงงๆ กับชีวิตว่า
เกิดอะไรขึ้นเห ตุการณ์เช่นนี้ มักเกิดขึ้นกับเจ้าของกิจการ ขนาดเล็กในบ้านเรา
(ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารร้านจิปาถะ) ที่เริ่มต้นเติบโตมา จากระบบเจ้าของคนเดียว
มีความเชี่ ย วช าญในเรื่องใด เรื่องหนึ่งเอาความเชี่ ย ว ช าญนั้น มาทำธุ รกิจ
จนประส บความสำเร็จ เจริญก้าวหน้ามีลูกค้าม ากมาย
แต่อยู่ๆก็เกิดอาก ารซวนเ ซ แล้วเจ๊งไปซ ะง่ายๆ มีเพื่อนรายหนึ่งอยู่ในอาการที่ว่ามานี้
โ ช ค ดี ที่มาถามก่อนเจ๊ง เพื่อนมาถามผมว่า เกิดอะไรขึ้น ทั้งๆที่ธุ รกิจไปได้ดี ลูกค้าม ากมาย
ยอดข ายแต่ละวัน…นับเ งินเมื่อยมือ แต่ต้องไปก ู้ห นี้ ยื มสิน มาใช้ในธุ รกิจเหมือนเติม
ไม่เต็มตลอด หลายปีที่ทำธุ รกิจมา ผมเริ่มต้นจากคำถามง่ายๆว่า” เป็นเจ้าของกิจการ
มีเ งินเดือนเดือนละเท่าไหร่…? “เงียบ…แทนคำตอบ ก่อนที่จะถามกลับมาว่า
ทำไมต้องมีเงิ นเดือนในเมื่อเป็นเจ้าของอยู่แล้ว ผมถามคำถามที่สอง
“แล้วเจ้าของใช้เ งินเดือนละเท่าไหร่?”ลังเลนิดหนึ่ง ก่อนจะตอบว่าไม่รู้ ว่าเ ดือนละเท่าไหร่
เพราะจะใช้อะไรก็หยิบไปจากลิ้ นชั ก ไม่ได้จดไว้ว่าเท่าไหร่ อาศัยว่าถ้าเ งินพอ
ก็หยิบไปได้ ถ้าไม่พอก็รอให้เ งินพอก่อนแล้วค่อยหยิบ ผมถามคำถามที่สาม ”เงิ นที่หยิบจากลิ้ นชั กไป
เอาไปซื้ ออะไรบ้าง“คราวนี้สาธย ายย าวเ หยียด…ก็ซื้ อทุกอย่าง กินข้าว ซื้ อของเข้าบ้าน
เลี้ยงสั งส รรค์ผ่ อ นรถ…ฯลฯ
ผมสรุป…”นั่นแหละสาเ หตุ”

คนทำธุรกิจแบบโตมากับมือ ส่วนใหญ่เป็นแบบเพื่อนผมนี่แหละครับ ไม่เคยตั้งเงิ นเดือนให้ตัวเอง

ไม่เคยจดว่าใช้เ งินไปเท่าไหร่ และใช้ไปกับเรื่องอะไร ทั้งหล ายทั้งป วงสรุปได้ 3 สาเ หตุใหญ่คือ

1.ไม่แยกแยะเ งินของธุ รกิจ ออกจากเงิ นส่วนตัว การที่ไม่ตั้งเ งินเดือนให้ตัวเอง เพราะคิดว่า

ตัวเองคือเจ้าของธุ รกิจ และเป็นเจ้าของเงิ นทั้งหมดอยู่แล้ว จะใช้อย่ างไรก็ได้ นั่นคือแนวคิดเริ่มต้นที่ผิด

เพราะต้องมองให้ธุ รกิจเป็นเหมือนบุคคลอีกคนหนึ่ง ที่เรารับจ้างทำงานให้อยู่ เวลาเราจ้ างลูกจ้าง

จ่ายเงิ นเดือนชัดเจน ใช้เกินกว่านั้นไม่ได้ แต่ตัวเราซึ่งรับจ้างธุ รกิจ ที่เราก่อตั้งขึ้นมา กลับใช้เงิ นได้ไม่จำกัด

ซึ่งส่งผ ลทำให้เ งินที่เป็นค่าใช้จ่าย ด้านเงิ นเดือน ไม่คงที่ในแต่ละเดือน ขึ้นอยู่กับเรา

จะเมามันหยิบมาใช้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นต้องตั้งเงิ นเดือนให้ตัวเอง แล้วจ่ายเงิ นเดือน เมื่อสิ้ นเดือนเหมือนพนักงานคนอื่นๆ

แล้วต้องใช้เงิ นแค่นั้น ห้ ามเกิน ถ้าเกินก็ห้ ามหยิบมาจากลิ้ นชั กอีก ต้องไปหายืมคนอื่นเอาเอง

ห้ ามยื มจากลิ้ นชั ก ถ้าจะยืมจากลิ้ นชั กจริงๆ ก็ต้องจดแล้วนำมาคืนอย่างเ คร่งครัด

2.ไม่ทำบัญชีร ายรับ-ร ายจ่าย เมื่อจ่ายเ งินเดือนให้ตัวเองมาแล้ว ควรจะทำบั ญชี
ร ายรับ-ร ายจ่ายให้ตัวเองด้วย คร่าวๆก็ได้เอาพอรู้ว่า แต่ละวันจ่ ายอะไรไปเท่าไหร่
เหลือเ งินใช้ได้อีกเท่าไหร่ ไม่ใช่ใช้สนุกมือไปเรื่อย เพราะเห็นว่าธุ รกิจขา ยดี ถ้าคิดว่าขา ยดี
และเงิ นเดือนที่ตั้งให้ตัวเอง ไม่พอใช้ ขึ้นเงิ นเดือนให้ตัวเองซ ะ จะขึ้นเท่าไหร่ ไม่มีใครว่า
แต่ควรเป็นตัวเล ขที่มีเ หตุผล และไม่ทำให้กระท บ กับร ายรับของธุ รกิจจะรู้ได้อย่างไร
ว่าไม่กระทบต้องทำบัญชีร ายรับ-ร ายจ่ายของธุ รกิจด้วย อันนี้ถ้าไม่ทำ…แ ย่เลยนะของส่วนตัว
ขี้เกียจทำใช้ระบบนับเงิ นที่เหลือในกระเป๋ายังพอได้ แต่ของธุรกิจไม่ทำบัญชี
เดี๋ยวจะร วยแบบไม่รู้เรื่องและเจ๊งแบบไม่รู้เรื่องเช่นกัน
3.ใช้เงิ นผิดประเภท เพื่อนผมเอาเงิ นที่หยิบจากลิ้ นชั กไปซื้อข้าวกิน ไปเลี้ยงสั งส รรค์ ไปซื้อของใช้เข้าบ้าน
ไปผ่ อ นรถ…ฟังดูแล้วล้วน แต่เป็นเรื่องส่วนตัวทั้งสิ้ น เรื่องส่วนตัวต้องใช้เ งินส่วนตัว คือเงิ นเดือนของตัวเอง
แต่เ งินของธุรกิจควรจะจ่าย ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ชำร ะห นี้การค้ า ซื้อวัตถุดิบจ่ายเงิ นเดือนค่าจ้างฯลฯ
อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับธุรกิจ ตอนที่รับเงิ นจากลูกค้า ในเ งินแต่ละก้อนที่ได้รับประกอบด้วยต้นทุ นของสินค้า
ต้นทุ นค่าดำเนินการ และกำไรอยู่ในนั้น แต่เวลาที่เราหยิบออกมาจ่าย เรากลับมองว่าวันนี้รับมาเท่าไหร่
โดยมองว่าเป็นร ายรับล้วนๆ ไม่คิดจะแ ย กทุ น แยกกำไ รกันเลย พอเอาไปใช้ผิดประเภท เท่ากับว่าได้ใช้
ทั้งกำ ไรและต้นทุ นไปทั้งหมด ก็จะอยู่ในอาการ“ทุ นหด…กำไ รไม่เหลือ”

สุดท้ายนี้ หากเรื่องราวที่ทางเพจได้นำเสนอไปเป็นประโยชน์และถูกใจท่านผู้อ่านช่วยกดไ ลค์กดแ ชร์เพจ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณ bitcoretech

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น